Peacepink

Worldwide Campaign to stop the Abuse and Torture of Mind Control/DEWs

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen joukkovainotut ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

 

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa vainon uhrien asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

- kerää tietoa vainoista ja vainon uhreista.

- auttaa vainon uhreja selvittämään asiansa viranomaisille ja päättäjille.

- informoi tiedotusvälineita ja kansalaisia vainoista ja vainon uhreista Suomessa ja ulkomailla.

- voi myös järjestää esitelmiä, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä.

 

 1. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan perintöjä ja lahjoituksia.Jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen vuosikokous, joka samalla päättää sen suuruudesta. 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

 

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on pääsääntöisesti vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Päätösvalta

Yhdistyksessä päätäntäoikeutta käyttävät yhdistyksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet.

 

7.Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja joko taloudenhoitajan tai sihteerin kanssa.

 

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

 1. Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräisen kokouksen kutsuu koolle hallitus, kun se sellaisen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) äänioikeutetuista sitä vaatii.

 

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

 

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

 

Views: 103

Replies to This Discussion

Hieno juttu että säännöt ovat jo tässä pisteessä! Muutamia mielipiteitäni, huomioitani ja kysymyksiä  (en käynyt ehdotusta tarkkaan lause lauseelta läpi):

1)

Nimi on muuttunut, "joukkovainotut" vaikuttaa selvemmältä kuin "vainotut". Voidaanko yhdistyksen kokouksia pitää muualla kuin yhdistyksen kotipaikalla? En tiedä mitä lait ja säännökset sanovat, mutta kokemukseni perusteella voidaan ja on pidetty.

2)

Tässä kohdassa puhutaan "uhreista", mutta neutraalimpi tapa olisi sanoa "vainottu". Itsensä uhrina ajatteleminen voi olla haitaksi, tulee helposti sellainen tappiomieliala. Tätä on varmaan pohdittu ennenkin. Eli teksti "vainon uhrien" olisi "joukkovainottujen"

"- kerää tietoa vainoista ja vainon uhreista."

Tässä arveluttaa vähän että tuleeko taas yksi rekisteri mihin kerätään vainotuista tietoja, niitöhän on jos isollaveljellä. Voisiko ajatella että kerätään tietoja vainosta ja vainoajista, ihan toisinpäin siis. Tai ilmaistaisiin sama asia pelkästään näin: "-kerää tietoa vainoista"

Henkilörekisterilaki kieltää arkaluontoisten tietojen keräämisen, esim. terveydentilasta. Näitä voidaan kerätä jos on henkilön nimenomainen suostumus siihen.

Suomen tietosuojalait ovat juuri uudistumassa http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

En osaa sanoa miten se vaikuttaisi meihin. Voi olla että olen väärässä ja aiottu sanamuoto on oikein.

tiedotusvälineita ->tiedotusvälineitä

"voi myös järjestää" sijasta ehdotan "voi järjestää", vai halutaanko ehkä painottaa että kyse on vähemmän tärkestä toiminnasta? Sekin on ok.

3)

Aikaisemminkin taisin ehdottaa, että yhdistyksellä voisi olla jäseniä ja kannatusjäseniä. PRH:n mallisöännöistä löytyy varmaan tekstit sille. En ole varma onko kannatusjäsenet alunperin keksitty sitä varten, mutta eikö lahjoituksista ja perinnöistä joudu maksamaan veroa? En tiedä onko näin. Jäsenmaksuista ei taas menisi käsittääkseni veroa. Jos näin on, voisi olla helpompaa saada kannatusjäsenmaksuja kuin lahjoituksia. Ehkä jollakin on parempaa tietoa asiasta.

Kannatusjäsenmaksu voisi olla huomattavasti suurempi, tarkoitettu esimerkiksi yrityksille tai mille tahansa taholle tai henkilölle joka haluaa edistää asiaa. Kannatusjäsenellä ei olisi äänioikeutta eli rahan käyttökohteeseen kannatusjäsenmaksun maksaja ei voisi vaikuttaa. Tämän voisi tietysti varmuuden vuoksi sanoa selkeästi säännöissäkin, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

Yhdistyslaissa ei näyttänyt olevan kannatusjäsenistä mitään mainintaa.

4)

"Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksuja ja ottaa vastaan perintöjä ja lahjoituksia.Jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen vuosikokous, joka samalla päättää sen suuruudesta.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous."

Tässä on kaksi kertaa sanottu sama asia, tätä voisi kai  lyhentää esimerkiksi poistamalla tekstin ", joka samalla päättää sen suuruudesta"

9)

Etäosallistumisesta olisi kysymyksiä, kommentoin myöhemmin.

En tiedä tarvitseeko olla säännöissä, mutta mahdollisesti englanninkieliselle yhdistyksen nimelle voi olla käyttöä, tai ruotsinkieliselle. Niiden ei tarvitse olla suoria käännöksiä suomenkielisestä. Voi olla että ne on yhtä vaikea keksiä kuin suomenkielinenkin.

Säännöt vaikuttavat hyviltä. Jos olen turhan optimistinen vaikka kannatusjösenten suhteen, niin sääntöjä voi tarvittaessa muuttaa jälkikäteenkin maksua vastaan.

RSS

Latest Activity

PiterWhite replied to Stephen O' Neill's discussion Buy Bitcoin
"Friends. I have been trading bitcoins for quite some time now! I realized for a long time that the future of cryptocurrencies is serious money for me, and I really want to secure my coins. My friend advised me to go to the site click here and try to…"
54 minutes ago
VÍCTIMAS VIACTEC commented on 达 李's photo
Thumbnail

world first Automatic Machine can both Identify Who is Victimeof Voice to Skull and Remote Neural Monitoring Technology and can Identify Who is Remote Attacker or Operator Using Device of Voice to Sk

"Hello. We are an association of victims in Spain and we want to contact you regarding your invention. Can you provide us an email adrees? Ours is: denunciasviactec@gmail.com"
1 hour ago
Profile IconVÍCTIMAS VIACTEC and Sheila Terrault joined Peacepink
1 hour ago
alison smith posted a status
"got high resolution MRI scan i need to know if as the implants can fry, can they melt and damage the brain, any ways disarming them ?"
1 hour ago
Sheila Terrault updated their profile
2 hours ago
Robert K posted a status
"Dr. Robert Duncan`s email,please."
5 hours ago
Martti Koski commented on H's group Finland
"Olet oikeassa Outi . Luulen että myös kaikki mitä kuulen , tai liuen voidaan rekisteröidä-"
6 hours ago
Gretta Fahey posted a blog post
10 hours ago

Badge

Loading…

© 2021   Created by Soleilmavis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service