peacepink

Worldwide Campaign to stop the Abuse and Torture of Mind Control/DEWs

Natalia Hope Pryce
 • Female
 • Abbotsford, British Columbia
 • Canada
Share
 • Blog Posts
 • Discussions
 • Events
 • Groups
 • Photos
 • Photo Albums
 • Videos

Natalia Hope Pryce's Friends

 • ELISEO PEREZ
 • David Mullins
 • Massimo Meridio er gladiatore
 • Annie
 • Peter Fabik
 • Roberto Scaruffi
 • Zubyre Parvez
 • Jay Sinn
 • Sherunda Jackson
 • Baron Frankenstein,Human Rights
 • YULIA SALENKO
 • Patricia Donalds
 • Tex
 • Raven
 • kevin hong

Gifts Received (4)

 

Natalia Hope Pryce's Page

Comment Wall (15 comments)

You need to be a member of peacepink to add comments!

Join peacepink

At 12:26pm on March 7, 2013, Kelly Caslar said…

Kelly Caslar

winmne@gmail.com,

PO Box 1034

Azusa, C.A.

91702

At 6:05am on August 05, 2012, ELISEO PEREZ gave Natalia Hope Pryce a gift
Gift
TO YOU MY FRIEND – Proverbs 27:17 Iron Sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. (United We Will Have Victory).
At 2:45am on June 24, 2012, ELISEO PEREZ said…

Read it in Group: TO DISCIPLE, EDIFY, TEACH, AND HELP SPIRITUALLY.  I hope you come to read my research called, TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY, posted on the FORUM.  It is my desire in God that God will edify you.  Please also read, WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORIST.  A product of many years of struggling as a Christian under surveillances while attacked verbally electronically.  I was an Evangelist and God gave me the answers I was looking for.  It is to help and strengthen, not to start a religion.  I love you in the love of God.  I hope all of you will be blessed.  It is my hopes and desire that God Blesses You All.

ELISEO PEREZ

At 3:47am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN CHINESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

At 3:46am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN FRENCH - JOHN 1 - POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Elle était au commencement avec Dieu.

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

At 3:46am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN SPANISH - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

En el principio <I>ya</I>  era la Palabra, y <I>aquel que es</I>  la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.

Este era en el principio con el Dios.

Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;

Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

At 3:46am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN KOREAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

Å ÃÊ ¿¡  ¸» ¾¸ ÀÌ  °è ½Ã ´Ï ¶ó  ÀÌ  ¸» ¾¸ ÀÌ  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì À¸ ´Ï  ÀÌ  ¸» ¾¸ Àº  °ð  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÌ ½Ã ´Ï ¶ó

±× °¡  Å ÃÊ ¿¡  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì °í

¿µ Á¢ ÇÏ ´Â  ÀÚ  °ð  ±×  ÀÌ ¸§ À»  ¹Ï ´Â  ÀÚ µé ¿¡ °Ô ´Â  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÇ  ÀÚ ³à °¡  µÇ ´Â  ±Ç ¼¼ ¸¦  ÁÖ ¼Ì À¸ ´Ï

¸» ¾¸ ÀÌ  À° ½Å ÀÌ  µÇ ¾î  ¿ì ¸®  °¡ ¿î µ¥  °Å ÇÏ ½Ã ¸Å  ¿ì ¸® °¡  ±×  ¿µ ±¤ À»  º¸ ´Ï  ¾Æ ¹ö Áö ÀÇ  µ¶ »ý ÀÚ ÀÇ  ¿µ ±¤ ÀÌ ¿ä  Àº Çý ¿Í  Áø ¸® °¡  Ãæ ¸¸ ÇÏ ´õ ¶ó

At 3:45am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN VIETNAMESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

At 3:45am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN THAI - JOHN 1 - POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐÇҷзçà»ç¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅоÃÐÇҷзçÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ áÅоÃÐÇҷзçà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ

ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐͧ¤ì¹Ñ鹷çÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ

áµèÊèǹºÃôҼÙé·Õèµé͹ÃѺ¾ÃÐͧ¤ì ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§»ÃзҹÍÓ¹Ò¨ãËéà»ç¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¤×ͤ¹·Ñé§ËÅÒ·Õèàª×èÍã¹¾ÃйÒÁ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì

¾ÃÐÇÒ·Ðä´é·Ã§ÊÀÒ¾¢Í§à¹×éÍ˹ѧ áÅзçÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§àÃÒ (áÅÐàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂä´éàËç¹Ê§èÒÃÒÈբͧ¾ÃÐͧ¤ì ¤×ÍʧèÒÃÒÈÕÍѹÊÁ¡Ñº¾ÃкصÃͧ¤ìà´ÕÂÇ·ÕèºÑ§à¡Ô´¨Ò¡¾ÃкԴÒ) ºÃÔºÙóì´éǾÃФسáÅФÇÒÁ¨ÃÔ§

At 2:19am on March 9, 2011, jimm sumaran said…
… Now I know how I became a TI  taking the fears of the majors of the goverment building. living in the next building I thought some of them could take me as a TI. most of the are afraid of their lived. and they make you think they are normal persons. A lot of gangstalking, holocaust, and eharrasment. they manage millions of dollars. I think this is the reason I´m becoming poor. I dont receieve no money at all. to make then say the major are normal persons with not too much money. I have more money and houses than them but their major titles makes me a TI. I make more than a major salary but they manage the money of a whole city.  So who´s  TI are you from?Delete Comment
At 6:54am on February 22, 2011, Peter Fabik said…
Akmal Shaikh is an other unlucky TI!
At 6:53am on February 22, 2011, Peter Fabik said…

from here:

http://www.3news.co.nz/Psychologist-condemns-execution-of-mentally-ill-British-man/tabid/417/articleID/135681/Default.aspx

This guy (Peter Schaapveld) could be interesting.

I was in the UK when this brit unlucky fellow was arrested. I knew at that time he is a targeted fellow.

But I do not believe any of the goverment supported ones for the first time. You've got to check out personally what is he doing. Gordon Brown is one of those who support Afgan heroin war (to get controll over it - they did already). I don't know if it is to make his "soul" a bit easier - ohh what I write - he is soulless.

If I go beck to london I will visit him. To check out. As a lie detector:)

At 6:44am on February 22, 2011, Peter Fabik said…
Wed, 30 Dec 2009 5:40p.m.

By Jane Luscombe

An Auckland psychologist has denounced the Chinese authorities for executing a British man, believed to be mentally ill.

UK foreign officials rushed Dr Peter Schaapveld to China to try to assess Akmal Ahaikh, but he was twice prevented from meeting the condemned man.

Akmal Shaikh was being held in a detention centre in North West China for smuggling heroin.

The Aucklander never got to carry out a face-to-face assessment of the Briton before he was executed, but he is convinced he was suffering a severe mental disorder.

Peter Schaapveld told ITV that Mr Shaik was probably going through a manic phase in which his ability to think rationally, control his impulses, and think through the consequences of his actions was severely compromised.

Mr Schaapveld trained in psychology at Auckland University, but now lives in the UK.

He was asked in March by the legal charity Reprieve to assess Mr Shaikh's mental state from written reports.

Then the British Foreign Office flew Mr Schaapveld to the jail in Urumqi to meet the prisoner.

Speaking to 3 News by phone, Mr Schaapveld said he tried to visit the 53-year-old twice. Each time he was turned away at the last minute.

He said, “In what appeared to be the reasons almost made up on the spot, which was curious given the fact that I was given the green light all the way from London to Urumqi."

China has signed up to United Nations protocols that call for clemency for anyone with a mental illness who is facing the death penalty.

But it refused to carry out an assessment of his mental state and chose to ignore pleas from the British Prime Minister Gordon Brown.

At 4:11am on February 22, 2011, Annie said…
Ok, so I googled doctor Peter Schaapenveld, he´s a psychiastrist. Could you pls be a little bot more specific in how he could help TI´s? Do you have any personel experiences?//Annie
At 10:21pm on February 9, 2011, Massimo Meridio er gladiatore said…

Hello, I created this channel for us victims. Is very difficult for me to find the youtube channel for all the victims. Please,spread this link. This is my idea. If you know youtube channels of victims, or vimeo channels or other video of victims, please spread this link. Today 72  youtube channels: a lot of American victims, few European victims, few Asian victims, any African victim, any Australian victim. Few activists (only 3). I believe in this channel and it am useful for everybody. Please, spread this link. For me it is very difficult to identify her and Fedame is closed :-(

http://il.youtube.com/user/MINDKONTROL2000

Thanks
 
 
 

Latest Activity

brian bovo commented on Anthony Benjamin's blog post Schizophrenics can stop hearing voices by confronting avatars – study
"Note i can sleep but my tactics confront the fact im dealing with a persistant technology that was dormant. Im trying to get it to return to that state. So far its been impossible. They send out a signal and return it. Why do i hear voices out of…"
6 hours ago
brian bovo commented on Anthony Benjamin's blog post Schizophrenics can stop hearing voices by confronting avatars – study
"I confront implant locations. Push signal relays to widespread pointallation location. Use kinetic power they panic but eventually get it they need to stop"
6 hours ago
Lionel Aubert commented on Sonar♦0's group Victimes Francophone De "Mind Control".
"Bonjour à vous toutes et tous,Berenice, très bien pour cette lettre que je découvre à peine (les 1ers échanges se sont croisés ce matin et hier).Je la reprends sur un dialogue avec Amnesty Aulnay sur le…"
6 hours ago
Anthony Benjamin posted a blog post

Schizophrenics can stop hearing voices by confronting avatars – study

Coming face-to-face with an avatar on screen may help schizophrenics cope with their hallucinations, a study found. Patients confronting avatars turned out to be less distressed and heard voices less frequently.According to the research by King’s College London (KCL), the new treatment for schizophrenic hallucinations could be twice as effective as counseling. The study, published in the Lancelot Psychiatry Journal, tested 150 patients. Of these, 75 who had been hearing voices for more than a…See More
9 hours ago
Profile IconDavid Harbin, عباس العزاوي and sui hong yee joined peacepink
10 hours ago
hassanmcv left a comment for Amber Wilson
"Please no call to kill, many victims here are fragile, you re not the only one here to have reached a point of big despair and big suffering.  Plus you make us look like mandchurian candidates. We dont need that here at Peacepink, Amber."
10 hours ago
davidfulton3 commented on davidfulton3's blog post SKULL & BONES' HEROIN DEALING CRYPRO JEW NAZIS, HAD CREATED THE CIA / DEA / MOSSAD / NSA / NASA
"MY WORD PRESS SITE"
11 hours ago
dupontel commented on Sonar♦0's group Victimes Francophone De "Mind Control".
"merci pour ta réponse lez et merci Berenice pour ta lettre "
12 hours ago

Badge

Loading…

© 2017   Created by Soleilmavis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service