Peacepink

Worldwide Campaign to stop the Abuse and Torture of Mind Control/DEWs

ELISEO PEREZ
 • Male
 • El Paso, TX
 • United States
Share

ELISEO PEREZ's Friends

 • Mrs.Cherish Herman
 • Linda Smith
 • A marie
 • John
 • Miss. V. Hayson
 • T.I. Vico
 • Marty
 • Mark Iannicelli
 • WaitingNow
 • Ahasan Chowdhury
 • UNSIMPLESOLDATDUCHRIST
 • Tim Andersen
 • Anna Andersen
 • Lissa
 • Martti Koski

ELISEO PEREZ's Discussions

To Disciple, Edify, Teach, and Help Spiritually.

Started this discussion. Last reply by ELISEO PEREZ Jun 3, 2013. 2 Replies

This is my hope in God.  Please visit this group and read up on some material I have for you.  I also have some chip implant scriptures and interpretations I would like to share with you about. 

WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORIST

Started May 12, 2011 0 Replies

WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORISTI am an Assembly of God Christian.  The Bible is my religion and my law.  Only the books of the law of the Old Testament are not to be lived, but studied to educate…Continue

TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY - PART I - (It is 2nd half of my Research)

Started May 11, 2011 0 Replies

TO: Victims of Electronic Harassments(Targeted Individuals) DATE:February 23, 2011 REVOLUTIONARY FINDINGS BY TESTIMONY - PART IIJesus Opened My Eyes Through Soldiers' ConfessionsBy:  Eliseo PerezEl…Continue

TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY - PART II

Started May 11, 2011 0 Replies

TO: Victims of Electronic Harassments(Targeted Individuals) DATE:February 23, 2011 REVOLUTIONARY FINDINGS BY TESTIMONY - PART IIJesus Opened My Eyes Through Soldiers' ConfessionsBy:  Eliseo PerezEl…Continue

 

ELISEO PEREZ's Page

Latest Activity

ELISEO PEREZ joined ELISEO PEREZ's group
Thumbnail

To Disciple, Edify, Teach, and Help Spiritually

Biblical Helps That Will Prosper You Spiritually. Psychologically, Emotionally, and Socially.  SELECT ALL AND COPY TO YOUR WORD DOCUMENT.See More
Oct 29, 2020
ELISEO PEREZ is now friends with A marie, Miss. V. Hayson, John and Linda Smith more
Aug 5, 2020
ELISEO PEREZ left a comment for Vernon S.
"No.  I will apologize.  I think I was too harsh.  But, I ask consideration.  That's all.  God, loves you."
Jul 8, 2020
ELISEO PEREZ liked ELISEO PEREZ's profile
Feb 5, 2020
J.P. De Mante La Jolie (Marquis) and ELISEO PEREZ are now friends
Sep 5, 2019

POWER TO BECOME THE CHILDREND OF GOD

IN CHINESE - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

 

 

IN KOREAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Å ÃÊ ¿¡  ¸» ¾¸ ÀÌ  °è ½Ã ´Ï ¶ó  ÀÌ  ¸» ¾¸ ÀÌ  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì À¸ ´Ï  ÀÌ  ¸» ¾¸ Àº  °ð  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÌ ½Ã ´Ï ¶ó

±× °¡  Å ÃÊ ¿¡  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì °í

¿µ Á¢ ÇÏ ´Â  ÀÚ  °ð  ±×  ÀÌ ¸§ À»  ¹Ï ´Â  ÀÚ µé ¿¡ °Ô ´Â  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÇ  ÀÚ ³à °¡  µÇ ´Â  ±Ç ¼¼ ¸¦  ÁÖ ¼Ì À¸ ´Ï

¸» ¾¸ ÀÌ  À° ½Å ÀÌ  µÇ ¾î  ¿ì ¸®  °¡ ¿î µ¥  °Å ÇÏ ½Ã ¸Å  ¿ì ¸® °¡  ±×  ¿µ ±¤ À»  º¸ ´Ï  ¾Æ ¹ö Áö ÀÇ  µ¶ »ý ÀÚ ÀÇ  ¿µ ±¤ ÀÌ ¿ä  Àº Çý ¿Í  Áø ¸® °¡  Ãæ ¸¸ ÇÏ ´õ ¶ó

 

  

IN VIETNAMESE - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

  

 

IN THAI - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐÇҷзçà»ç¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅоÃÐÇҷзçÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ áÅоÃÐÇҷзçà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ

ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐͧ¤ì¹Ñ鹷çÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ

áµèÊèǹºÃôҼÙé·Õèµé͹ÃѺ¾ÃÐͧ¤ì ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§»ÃзҹÍÓ¹Ò¨ãËéà»ç¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¤×ͤ¹·Ñé§ËÅÒ·Õèàª×èÍã¹¾ÃйÒÁ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì

¾ÃÐÇÒ·Ðä´é·Ã§ÊÀÒ¾¢Í§à¹×éÍ˹ѧ áÅзçÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§àÃÒ (áÅÐàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂä´éàËç¹Ê§èÒÃÒÈբͧ¾ÃÐͧ¤ì ¤×ÍʧèÒÃÒÈÕÍѹÊÁ¡Ñº¾ÃкصÃͧ¤ìà´ÕÂÇ·ÕèºÑ§à¡Ô´¨Ò¡¾ÃкԴÒ) ºÃÔºÙóì´éǾÃФسáÅФÇÒÁ¨ÃÔ§

 

  

IN RUSSIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD ÷ ÎÁÞÁÌÅ ÂÙÌÏ óÌÏ×Ï, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ Õ âÏÇÁ, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ âÏÇ.

ïÎÏ ÂÙÌÏ × ÎÁÞÁÌÅ Õ âÏÇÁ.

á ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÎÑÌÉ åÇÏ, ×ÅÒÕÀÝÉÍ ×Ï ÉÍÑ åÇÏ, ÄÁÌ ×ÌÁÓÔØ ÂÙÔØ ÞÁÄÁÍÉ âÏÖÉÉÍÉ,

é óÌÏ×Ï ÓÔÁÌÏ ÐÌÏÔÉÀ, É ÏÂÉÔÁÌÏ Ó ÎÁÍÉ, ÐÏÌÎÏÅ ÂÌÁÇÏÄÁÔÉ É ÉÓÔÉÎÙ; É ÍÙ ×ÉÄÅÌÉ ÓÌÁ×Õ åÇÏ, ÓÌÁ×Õ, ËÁË åÄÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÏÔ ïÔÃÁ.

 

 

IN FRENCH - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Elle était au commencement avec Dieu.

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue.

Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

 

 

IN SPANISH - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD En el principio era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.

Este era en el principio con el Dios.

Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;

Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

 

  

IN ITALIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

Egli era in principio presso Dio:

A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome,

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.

 

 

IN AFRIKAANS - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.

Hy was in die begin by God.

Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo;

En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon--en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom--vol van genade en waarheid.

 

 

IN HAITIAN CREOLE - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Anvan Bondye te kreye anyen, Pawòl la te la. Pawòl la te avèk Bondye. Sa Bondye te ye, se sa Pawòl la te ye tou.

Pawòl la te la avèk Bondye depi nan konmansman.

Men, sa ki te resevwa l' yo, sa ki te kwè nan li yo, li ba yo pouvwa tounen pitit Bondye.

Pawòl la tounen moun. Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon lavi ki te konfòm nèt ak verite a, ak renmen nan tout kè li. Nou wè pouvwa li, se te pouvwa Bondye Papa a te bay sèl Pitit li a.

 

 

FENNISH - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

Hän oli alussa Jumalan tykönä.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.

 

GREEK - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

meta tauta aphlqen o ihsouV peran thV qalasshV thV galilaiaV thV tiberiadoV

kai hkolouqei autw ocloV poluV oti ewrwn autou ta shmeia a epoiei epi twn asqenountwn

wV de eneplhsqhsan legei toiV maqhtaiV autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mh ti apolhtai

oi oun anqrwpoi idonteV o epoihsen shmeion o ihsouV elegon oti outoV estin alhqwV o profhthV o ercomenoV eiV ton kosmon

 

 

IN PORTUGUES - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.   

Ele estava no princípio com Deus. 

Mas, a todos quantos o receberam, aos que crêem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus;   

E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade; e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.   

  

 

IN RUMANIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

La knceput era Cuvkntul, wi Cuvkntul era cu Dumnezeu, wi Cuvkntul era Dumnezeu.

El era la knceput cu Dumnezeu.

Dar tuturor celor ce L-au primit, adicq celorce cred kn Numele Lui, le -a dat dreptul sq se facq copii ai lui Dumnezeu;

Wi Cuvkntul S`a fqcut trup, wi a locuit printre noi, plin de har, wi de adevqr. Wi noi am privit slava Lui, o slavq kntocmai ca slava singurului nqscut din Tatql. -

 

 

IN SWAHILI - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Hapo Mwanzo, Neno alikuwako; naye alikuwa na Mungu, naye alikuwa Mungu.

Tangu mwanzo Neno alikuwa na Mungu.

Lakini wale wote waliompokea na kumwamini, hao aliwapa uwezo wa kuwa watoto wa Mungu.

Naye Neno akawa mwanadamu, akakaa kwetu. Nasi tumeuona utukufu wake, utukufu wake yeye aliye Mwana wa pekee wa Baba; amejaa neema na ukweli.

 

 

IN SWEDISH - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Det gudomliga Ordets människoblivande i Jesus Kristus.  Johannes döparens vittnesbörd.  Jesu första lärjungar.

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn;

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av nåd och sanning.

 

IN UKRANIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

¶ Ñïîêîíâ³êó áóëî Ñëîâî, à Ñëîâî â Áîãà áóëî, ³ Áîã áóëî Ñëîâî.

Âîíî â Áîãà áóëî ñïîêîíâ³êó.

À âñ³ì, ùî Éîãî ïðèéíÿëè, ¿ì âëàäó äàëî ä³òüìè Áîæèìè ñòàòè, òèì, ùî â³ðÿòü ó Éìåííÿ Éîãî,

² Ñëîâî ñòàëîñÿ ò³ëîì, ³ ïåðåáóâàëî ì³æ íàìè, ïîâíå áëàãîäàò³ òà ïðàâäè, ³ ìè áà÷èëè ñëàâó Éîãî, ñëàâó ÿê Îäíîðîäæåíîãî â³ä Îòöÿ.

 

IN HUNGARIAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.

Ez kezdetben az Istennél vala.

Valakik pedig befogadák õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az õ nevében hisznek;

És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az õ dicsõségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsõségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

ELISEO PEREZ's Blog

PLEASE GO TO THIS WHITE HOUSE SITE AND SIGN PETITION TO MANDATE EVIDENCE I MAILED BE ANAYLZED

Posted on August 26, 2012 at 7:00am 0 Comments

PLEASE SIGN THE FOLLOWING PETITION FOUND ON THIS WEBSITE:

I just started a petition on the White House Petitions site, We the  People.  Will you sign it? http://wh.gov/bafX.  You must first sign in.  Please do.

POEM I WROTE AS VICTIM OF FIERCE WIRELESS CHIP IMPLANT INTERACTIONS - DEDICATED TO ALL OF YOU!

Posted on June 28, 2012 at 12:30am 0 Comments

DEAR PEACEPINK MEMBERS:

 I dedicate this poem to you that tells about a victim's situation and experiences.

 

THIS POEM I DEDICATE TO YOU.

THE MEASURES OF THIS POEM ARE BELOW.

 

WHILST OF NIGHT

BY: ELISEO PEREZ

  

/ - - / - - / - - / -

 / - - / - - / - - /

  

                  WHILST OF NIGHT

 

 

 Whilst Caught In The Stern Solemnity Of Sleep;

 Whilst All Malevolence, Filled Fill…

Continue

THEOLOGY OF PROPHETIC SCRIPTURES, INC.

Posted on May 13, 2011 at 7:32am 0 Comments

My theological commentaries on chip implants and prophetic scriptures is something I welcome you all to read.  One of my publications is posted in its entirety within GROUPS...TO DISCIPLE, EDIFY, TEACH, AND HELP SPIRITUALLY.

 

I hope you enjoy them.

 

 

Eliseo Perez

 

I just don't know how I got on the Blog again after posting my Tips on Living A Surveillanced Christianity - Parts 1 through 4 on DISCUSSIONS in GROUPS...TO DISCIPLE, EDIFY,…

Continue

TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY - PART I - (This is the 2nd part of unfinished research)

Posted on May 11, 2011 at 6:29am 1 Comment

TO: Victims of Electronic Harassments

(Targeted Individuals)

 

DATE:

February 23, 2011

 

REVOLUTIONARY FINDINGS BY TESTIMONY - PART II

Jesus Opened My Eyes Through Soldiers' Confessions

By:  Eliseo Perez

El Paso, Texas, U.S.A.

 

PRINT, SAVE, AND KEEP FOR LIFE

Please believe me.  This is important and critical information that will help you on throughout your entire life living under surveillances.  You will…

Continue

Comment Wall (43 comments)

You need to be a member of Peacepink to add comments!

Join Peacepink

At 3:18pm on April 6, 2017, Carl v. said…
Cheers man, hope you are well. Thank you for the Good Word of Christ.
At 6:50pm on January 5, 2017, ELISEO PEREZ said…
42
At 11:47am on September 14, 2015, Evelyn Minnick said…

Thank you for commenting. I am a target of more than 20 years. Remain in faith and hope. This to shall pass...Evie

At 10:03pm on August 26, 2015, Tran Tuan Anh said…
At 10:03pm on August 26, 2015, Tran Tuan Anh said…
At 6:11am on June 21, 2014, Gary Munroe said…

THANK YOU MY PRIVET EMAIL ADDRESS glmb1949@gmail.com

MY PRIVET WEB SITE IS http://www.glmb1949.com

At 9:25am on May 17, 2014, Ramon Gonzalez Morciglio said…

At 10:16pm on June 03, 2013, Birgitta Abimbola Heikka gave ELISEO PEREZ a gift
Gift
To you also: "Live and let live. He who chases after an innocent chicken always stumbles (a proverb by my people)."
At 10:25pm on August 10, 2012, Tee i gave ELISEO PEREZ a gift
At 6:16am on August 8, 2012, james said…

Could you please review this page on TI's:

http://goldring.wetpaint.com/page/Stories

At 1:19am on August 06, 2012, Michel gave ELISEO PEREZ a gift
At 12:35pm on August 05, 2012, Emma gave ELISEO PEREZ a gift
At 12:02pm on August 5, 2012, xixi said…

Hello ELISEO PEREZ

thanks give me gift .i also hope mind control attack disappear in the world and peaceful life back to all victimes . (Psalm 37:10,11 ).  

though  i still worry victimes future , but i hope life change more better than before (ISAIAH 32:18 ).

yours truly xi

At 11:51am on August 05, 2012, xixi gave ELISEO PEREZ a gift
At 9:34am on August 05, 2012, Donna (Joy) Plattner gave ELISEO PEREZ a gift
Gift
Thank you my friend, together we stand in unity and we fight for our FREEDOM!
At 7:36am on August 05, 2012, RonPrice gave ELISEO PEREZ a gift
Gift
Just dropped in to send a gift and write a message. Readers might like to go to my website at: http://www.ronpriceepoch.com/
At 3:24am on July 30, 2012, Beatrix Lamb said…

Lots of love Eliseo!  Thank you for the comment and I'm so grateful for your service of others on this site!  My heart goes out to all the victims of this crime~ May God have mercy on those responsible and involved.

At 3:45pm on June 28, 2012, Michel said…

@ELISEO PEREZ

Thanks, i will read it.

God Bless You and Your Family !

At 1:27pm on June 11, 2012, Ganesamoorthykayamuhan said…

dear taxas victim,iam happy to meet you.my first friend from taxas state.i searched long time to meet any person in taxas. But today it success.how many distances your house from long star consulting inc?

 
 
 

Latest Activity

outi tuomi commented on H's group Finland
"Muistin eilen, että koulukiusatuiksi sellaiset, jotka eivät anna takaisin,"
10 hours ago
outi tuomi commented on H's group Finland
"Kävin uimassa. Jätin auton  yläparkkiin ja menin metsän kautta rannalle. Ja senhän järvessä uiva mies huomioi. Kun rannalla aloi karjua Ihana, ihanaa. Ilmoitin, että olen pahalla…"
10 hours ago
Jordan peirce replied to Miss Sickofit's discussion Suffering badly in Boston, Ma.
"Daily group harrasment. Makes me wonder how they pull this off in such a small town?"
14 hours ago
Jordan peirce replied to Miss Sickofit's discussion Suffering badly in Boston, Ma.
"Much activity in Ruidoso. I don’t know anyone else here who is being gaslighted, stalked etc."
14 hours ago
outi tuomi commented on H's group Finland
"kokeilkaa montako ihanaa saatte sanottua yhdellä uloshengityksellä"
15 hours ago
Mark Iannicelli liked Chris's group Daily Crime Journal
16 hours ago
Mark Iannicelli commented on Chan Shiau Ting's group English Translate into Chinese Group【英语】翻译成【中文】小组
"HI MY NAME IS MARK IANNICELLI. I HAVE BEEN A TARGETED INDIVIDUAL OF THE UNITED STATES INTELLIGENCE AND LAW ENFORCEMENT AGENCIES FOR OVER 3 DECADES.IN FACT THE ONLY ACADEMIC ORGANIZATION SMART ENOUGH TO CATCH A PERPETRATOR HIRED BY THE AMERICANS TO…"
16 hours ago
outi tuomi commented on H's group Finland
" seuraavana aamuna siellä kidutettiin lasta hellarityyliin"
16 hours ago

Badge

Loading…

© 2021   Created by Soleilmavis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service