Peacepink

Worldwide Campaign to stop the Abuse and Torture of Mind Control/DEWs

LIM SC's Comments

Comment Wall (64 comments)

You need to be a member of Peacepink to add comments!

Join Peacepink

At 3:16am on May 26, 2016, Lez said…

Hello, 

I posted your 2 videos on my blog

http://lezarceleurs.blogspot.fr/2016/05/individus-cibles-en-chine.html

 If by chance the complete text of the subtitles in english was available, I could make a translation in french for french readers. 

my email address is : lezarceleurs@gmail.com

expecting your reply 

with best regards.

At 5:36am on December 25, 2014, AtlantiTeo said…

It is not easy to wish Merry Christmas and happy new year because all T.I. live a drama, a difficult situation, harassment and torture. All T.I. I'm a bit depressed, demoralized, tired,angryand for many years, they do not live a peaceful Christmas. From 7 years, I do not live a nice Christmas, Easter, birthday and other celebrations. I have pleasant memories of Christmas in my childhood. Now I live like a slave 24/7.

I hope this little thought, give a bit of security, trust and a little smile for 2015. We will continue to fight a common struggle against the common enemy. The war against the common enemy will continue in 2015. What is the last thing out of the Pandora's Box? THE HOPE. You do not lose hope dear T.I. ... http://www.intk-token.it/forum/public/style_emoticons/Scure/01smile.gif

At 5:51pm on August 8, 2014, AtlantiTeo said…

At 12:18pm on May 8, 2014, AtlantiTeo said…

At 5:27am on January 15, 2014, Cedric said…

Your post was deleted and i realize that you may not have found my joke funny , the picture was from Xfiles (maybe you heard of the show).

I did not want you to loose face with my silly joke and for this, please accept my humblest apologies.

You know, you could be right, this technology is so beyond advanced that it is not hard to imagine it coming from outer space. Snowden's leaks will bring us the truth, i am sure - and yes, i agree with you, Russia Today is a good source that likes to explore certain possibilities.

Take care good man.

At 2:53am on August 25, 2013, AtlantiTeo said…

 Kind regard LIM http://www.intk-token.it/forum/public/style_emoticons/Scure/01smile.gif

At 5:19am on August 05, 2012, ELISEO PEREZ gave LIM SC a gift
Gift
To You My Friend- Proverbs 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneith the countenance of his friend. (United We Will Have Victory).
At 4:55am on July 8, 2012, AtlantiTeo said…

hello, how are you?

At 1:39am on June 24, 2012, ELISEO PEREZ said…

Read it in Group: TO DISCIPLE, EDIFY, TEACH, AND HELP SPIRITUALLY.  I hope you come to read my research called, TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY, posted on the FORUM.  It is my desire in God that God will edify you.  Please also read, WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORIST.  A product of many years of struggling as a Christian under surveillances while attacked verbally electronically.  I was an Evangelist and God gave me the answers I was looking for.  It is to help and strengthen, not to start a religion.  I love you in the love of God.  I hope all of you will be blessed.  It is my hopes and desire that God Blesses You All.

ELISEO PEREZ

At 10:19am on May 11, 2012, Ramon Gonzalez Morciglio said…
At 4:27pm on January 23, 2012, said…

你好,林先生,请问你知道facebook上有哪些反精神控制群?

At 1:38am on November 29, 2011, Richard H Lovelace Sr. said…

LIM SC very good homework my Freind much of this is very true i beleive looking at(PCP) (Principia Cybernetica Project) (Electrakinetic Phenomena) (Cyberkinetics)(The Cybernetics Society)(Cybernetics Companys)(Human Genetic Engineering)(Autopoiesis-second order of Cybernetics) look on Google for these and you will get the Idea for their real Agenda. This is a small part of what i have found, God has led me to very disturbing things. I beleive they want to start over with no diseaes and create their own people just like them.I can't write everything but i hope this helps you i could use a little help with homework on this. They don't beleive in Genetic Evolution anymore they beleive in Memes  Evolution Now, Science has gone on the Dark Side and don't beleive that God created the Heaven and Earth. God said that he would let Man destroy the earth the next time. Take Care My Freind ! Thanks and God Bless !

At 6:33am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN CHINESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

At 6:33am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN RUSSIAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

÷ ÎÁÞÁÌÅ ÂÙÌÏ óÌÏ×Ï, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ Õ âÏÇÁ, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ âÏÇ.

ïÎÏ ÂÙÌÏ × ÎÁÞÁÌÅ Õ âÏÇÁ.

á ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÎÑÌÉ åÇÏ, ×ÅÒÕÀÝÉÍ ×Ï ÉÍÑ åÇÏ, ÄÁÌ ×ÌÁÓÔØ ÂÙÔØ ÞÁÄÁÍÉ âÏÖÉÉÍÉ,

é óÌÏ×Ï ÓÔÁÌÏ ÐÌÏÔÉÀ, É ÏÂÉÔÁÌÏ Ó ÎÁÍÉ, ÐÏÌÎÏÅ ÂÌÁÇÏÄÁÔÉ É ÉÓÔÉÎÙ; É ÍÙ ×ÉÄÅÌÉ ÓÌÁ×Õ åÇÏ, ÓÌÁ×Õ, ËÁË åÄÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÏÔ ïÔÃÁ.

At 6:33am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN KOREAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

Å ÃÊ ¿¡  ¸» ¾¸ ÀÌ  °è ½Ã ´Ï ¶ó  ÀÌ  ¸» ¾¸ ÀÌ  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì À¸ ´Ï  ÀÌ  ¸» ¾¸ Àº  °ð  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÌ ½Ã ´Ï ¶ó

±× °¡  Å ÃÊ ¿¡  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì °í

¿µ Á¢ ÇÏ ´Â  ÀÚ  °ð  ±×  ÀÌ ¸§ À»  ¹Ï ´Â  ÀÚ µé ¿¡ °Ô ´Â  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÇ  ÀÚ ³à °¡  µÇ ´Â  ±Ç ¼¼ ¸¦  ÁÖ ¼Ì À¸ ´Ï

¸» ¾¸ ÀÌ  À° ½Å ÀÌ  µÇ ¾î  ¿ì ¸®  °¡ ¿î µ¥  °Å ÇÏ ½Ã ¸Å  ¿ì ¸® °¡  ±×  ¿µ ±¤ À»  º¸ ´Ï  ¾Æ ¹ö Áö ÀÇ  µ¶ »ý ÀÚ ÀÇ  ¿µ ±¤ ÀÌ ¿ä  Àº Çý ¿Í  Áø ¸® °¡  Ãæ ¸¸ ÇÏ ´õ ¶ó

At 6:32am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN VIETNAMESE - JOHN 1 - POWE TO BECOME A SON OF GOD

Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

At 6:32am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN THAI - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐÇҷзçà»ç¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅоÃÐÇҷзçÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ áÅоÃÐÇҷзçà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ

ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐͧ¤ì¹Ñ鹷çÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ

áµèÊèǹºÃôҼÙé·Õèµé͹ÃѺ¾ÃÐͧ¤ì ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§»ÃзҹÍÓ¹Ò¨ãËéà»ç¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¤×ͤ¹·Ñé§ËÅÒ·Õèàª×èÍã¹¾ÃйÒÁ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì

¾ÃÐÇÒ·Ðä´é·Ã§ÊÀÒ¾¢Í§à¹×éÍ˹ѧ áÅзçÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§àÃÒ (áÅÐàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂä´éàËç¹Ê§èÒÃÒÈբͧ¾ÃÐͧ¤ì ¤×ÍʧèÒÃÒÈÕÍѹÊÁ¡Ñº¾ÃкصÃͧ¤ìà´ÕÂÇ·ÕèºÑ§à¡Ô´¨Ò¡¾ÃкԴÒ) ºÃÔºÙóì´éǾÃФسáÅФÇÒÁ¨ÃÔ§

At 6:31am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

IN SPANISH - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

En el principio  era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.

Este era en el principio con el Dios.

Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;

Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

At 6:31am on May 12, 2011, ELISEO PEREZ said…

I hope you come to read my research called, TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY, posted on MY PAGE.  It is my desire in God that God will edify you.  Please also read, WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORIST. 

 

I love you in the love of God.  I hope all of you will be blessed.  It is my hopes and desire that God Blesses You All.

 

Eliseo Perez

El Paso, Texas

The United States

ELIXEO1@USA.COM

At 9:00pm on April 29, 2011, Annabelley said…
Hello LIM SC, thanks for the add.

Badge

Loading…

© 2021   Created by Soleilmavis.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service