http://www.giffotoascoli.altervista.org/images/gif_animata_rosa.gif

English version by Soleilmavis

9143026275?profile=original

What is peacepink?

Peacepink.ning.com is a membership forum (or social-network) of Worldwide Campaign to stop the abuse and torture of human beings by people who use the following technologies and devices: directed energy weapons; neurological weapons; Mind Control Weapons; body and brain manipulation weapons; psychotronic weapons; space weapons; non-lethal weapons; Cointelpro; and any other unacknowledged or as yet undeveloped means inflicting death or injury on, or damaging or destroying, a person (or the biological life, bodily health, mental health, or physical and economic well-being of a person) through the use of land-based, sea-based, or space-based systems using radiation, electromagnetic energy, psychotronic, sonic, laser, or other energies directed at individual persons or targeted populations for the purpose of information war, mood management, or mind control of such persons or populations some of which have microchip subcutaneous grafted in a fraudulent manner and that in many cases, shall be present radiological evidence of such devices that work with RF freequency.

Here are many reported articles which introduced 'mind control technologies'. The listing of these articles will not mislead readers; it is a short cut for readers to learn what mind control technologies are.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/introduce-mind-control-and

Who created peacepink?

 1. Peacepink.ning.com was created by Soleilmavis Liu, who is a Chinese citizen, born and raised in China, and was first attacked in December, 2001 by mind control technologies when she was studying for a Master`s Degree in Australia. At the time she was unfamiliar with mind control technologies. Eventually, she came to learn of these technologies that are being secretly used or covered up by governments worldwide to control and harass the populace. Since 2002, she traveled to many places to try to escape from the remote torture and harassment of mind control and voice to skull technologies. she had been to Hong Kong, Thailand, China, New Zealand; she was kidnapped by mind control technologies and sent to USA Embassy in Hong Kong on Apr 2002. On Apr 2003, she went to China and still live there today.
 2. Peacepink encourages all members to become volunteers in their areas for supporting and networking.
 3. Peacepink is fortunate and very appreciative to have Some wonderful contributing managers. Managers of Peacepink don't earn a cent for their work at Peacepink, and neither do our thousands of other volunteer authors and editors.

 

Why peacepink was born?

The purpose of creating peacepink.ning.com was to support Worldwide Campaign to stop THE ABUSE AND TORTURE OF MIND CONTROL TECHNOLOGIES AND DIRECTED ENERGY WEAPONS; to bring victims together and help each other; to expose such horrible crime to public; to seek supporting from public to stop the secret abuses and tortures of mind control technologies and directed energy weapons. It offers its users the opportunity to connect with people locally and globally, share photos, videos, create events and discussions, post blogs and join groups. The etymology of the name of the community, inspired by the Rose pink family Rosaceae (Rosa chinensis 月季, pinyin, yueji) and that the language of flowers means peace love and care.

It is a community of diversity and is open to receive new members from all cultural backgrounds. All members are free to give their own opinions; all opinions are respected and appreciated. Peacepink welcome donations from individuals, organizations, and corporations.

Thanks to Soleilmavis for English version : Case summary of Mind Control torture and abuse

Swedish version by Annie

9143055675?profile=original

Vad är peacepink?

Peacepink är en hemsida för medlemmar och för en världsomfattande kampanj för att stoppa övergrepp och tortyr som bedrivs mot människor världen över, omfattande all form av vapen och/eller direkta "remota", trådlösa tekniska metoder som kan skada, manipulera eller döda mänskligt liv. Innefattande all form av känd eller icke känd teknik som gör det möjligt att trådlöst från avstånd, direkt manipulera det mänskliga centrala nervsystemet samt styra eller manipulera kroppsliga funktioner och som med direkta följder kan ödelägga en människas liv fullkomligt.

Här följer en rad artiklar som redogör i ämnet :

English version : Case summary of Mind Control torture and abuse

Here are many reported articles which introduced 'mind control technologies'. The listing of these articles will not mislead readers; it is a short cut for readers to learn what mind control technologies are.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/introduce-mind-control-and

Vem startade Peacepink?

 1. Peacepink startades av Soleilmavis Liu, en kinesiska som är född och uppväxt i Kina. 2001, när hon studerade i Australien attackerades hon för första gången av, (vad hon inte visste då) "mind control" teknologiska vapen. Allteftersom och genom att samla kunskap blev hon dock sedermera varse vad hon var utsatt för. Något som människor världen över också är utsatta för, sekretessbelagda övergrepp med en teknik som från avstånd kan övervaka och trakassera en människa till det yttersta. Sedan 2002 har Soleilmavis försökt fly från detta, hon har rest runt, varit i Hong Kong, Kina, Thailand, Nya Zeeland. Hon blev "kidnappad" av denna teknologi när hon vistades i Hong Kong och blev förd till USA´s ambassad i april 2002. I april 2003 återvände hon till sitt hemland, Kina.
 2. Peacepink uppmuntrar alla medlemmar och utsatta att aktivera och informera sig själva kring vad det är vi är utsatta för, samt dela med sig av sin kunskap, sprida den och supporta andra utsatta.
 3. Peacepink har "frivilliga" moderators och "hjälpare" som försöker hålla sidan vid liv samt uppdaterad. Ingen erhåller någon som helst ersättning för detta utan det sker helt på frivillig, samt välvillig basis. Detta gäller även alla de tusen som skrivit artiklar i ämnet.

Varför startades Peacepink?

Syftet varför PP startades var helt enkelt för att dels upplysa världen om vad som pågår och för att försöka få ett stopp på tortyren och de humanitära övergreppen, samt att försöka samla ihop andra offer från olika delar av världen, för att kunna hjälpa varandra, dela erfarenheter, ge råd och tips som ev.kan underlätta, dela bilder, videos, artiklar, diskutera, supporta och ge stöd åt varandra. Tillsammans blir vi starkare.

Namnet Peacepink är inspirerat av "The Rose pink family", family Rosaceae (Kina rosor - rosa chinensis, pinyin, yueji) och språket från blommorna betyder fred, kärlek och omtanke.

Peacepink är ett fritt forum som är öppet för nya medlemmar från världens alla hörn med alla möjliga och olika kulturella bakgrunder. Alla medlemmar är fria att säga sin åsikt (så länge det inte är personliga påhopp eller trakasserier av andra) alla åsikter skall respekteras.

Peacepink välkomnar donationer från individer, organisationer och företag. (Soleilmavis betalar en avgift ur egen ficka till plattform Ning för att kunna driva denna sida, vi önskar alla att sidan skall få finnas kvar och kunna fortsätta som ett forum för offer världen över.)

Tack till ANNIE för den engelska översättningen

 

Versione in italiano by AtlantiTeo


9143055465?profile=original

Cosa è peacepink?

Peacepink è un social network che si rivolge soprattutto alle vittime globali di gangstalking (ossia stalking organizzato), vittime anche di armi ad energia diretta, armi neurologiche, armi elettromagnetiche, armi  psicotroniche, armi per fungono per il controllo mentale e che sono un'evoluzione sistematica del Progetto MK-ULTRA. Ci sono documenti che si trovano nelle librerie e su internet che accennano a queste armi sofisticatissime che vengono usate per la manipolazione del corpo e della mente,armi che vengono anche definite "non letali" e che vengono impiegate contro ignari civili sparsi su tutto il globo,alcuni dei quali,hanno microchip sottocutanei innestati in maniera fraudolenta e che in molti casi,presenziano prove radiologiche di tali dispositivi che funzionano con radiofrequenza.

 

Chi ha creato peacepink?

 1. Peacepink.ning.com è stata creata da Soleilmavis Liu che è una cittadina cinese, nata e cresciuta in Cina, e che fu attaccata nel dicembre 2001 dalle tecnologie di controllo mentale quando lei stava studiando per un master in Australia. Al momento, lei non aveva familiarità con queste tecnologie di controllo mentale. In seguito, venne a conoscenza di queste tecnologie che sono usate segretamente e coperte dai governi di tutto il mondo per controllare e vessare la popolazione. Dal 2002, ha viaggiato in molti luoghi per cercare di sfuggire alle torture e molestie a distanza di controllo della mente e alla tecnologia "voci nel cranio" conosciute con l'acronimo V2K (Voice to skull). Ella era stata a Hong Kong,in Thailandia,Nuova Zelanda e fu presa oltre che dalle tecnologie di controllo mentale da persone che la inviarono all'ambasciata USA ad Hong Kong nell'aprile del 2002. Nell'aprile del 2003,tornò definitivamente in Cina e ancora oggi lì vi abita.
 2. Peacepink incoraggia tutti i membri a diventare volontari nelle loro aree di supporto e di "networking".
 3. I gestori e lo staff di Peacepink non guadagnano nulla per il loro lavoro alla gestione della community e nemmeno le migliaia di volontari e gli altri autori ed editori.

 

Perchè è nato peacepink?

L'obbiettivo della creazione di peacepink è stato quello di sostenere la campagna mondiale per fermare l'abuso e la tortura di tecnologie di controllo mentale e armi ad energia diretta, di portare le vittime insieme per aiutarsi a vicenda, per esporre tale orrendo crimine al pubblico, a ricercare il sostegno dell'opinione pubblica nel sensibilizzarla, per fermare gli abusi e le torture segrete e le molestie a distanza di queste armi tecnologiche e divulgare al mondo questi crimini molto elaborati che sono per lo più ignorati o deliberatamente insabbiati e taciuti dagli organi federali. Essa offre ai suoi utenti registrati, la possibilità di collegarsi con persone a livello locale e globale, condividere foto, video,creare eventi e discussioni, postare blog, e unirsi a gruppi. L'etimologia del nome della community,prende spunto da una Rosa della famiglia delle rosacee di colore rosa (la Rosa chinensis 月季, pinyin, yueji) e che nel linguaggio dei fiori significa pace amore e cura.
Si tratta di una community di diversità ed è aperta a ricevere nuovi membri di tutte le culture, ceto sociale, etnia. Tutti i membri sono liberi di dare le proprie opinioni e tutte le opinioni sono rispettate e apprezzate. Peacepink accogliere donazioni da individui, organizzazioni e aziende.

 

Note personali del blogger: molte persone mi hanno chiesto cosa è peacepink. Molte persone non conoscono la lingua inglese e quindi mi sembra giusto, spiegare con pochi brevi e sintetiche righe a chi me lo chiede, cosa affronta questa community. Wikipedia ha bloccato la mia voce inerente a peacepink. Sono costretto alla stessa maniera del "Media release in multilanguage", a chiedere cortesemente e umilmente ai membri che hanno disponilità tempo e voglia, di tradurre questa breve spiegazione della nostra community in più lingue.

Blokko wikipedia sgrunt ◣▂◢

 

 

DEUTSCH VERSION von MARTIN

9143055690?profile=original

Was ist peacepink?

Peacepink ist ein soziales Netzwerk, das speziell für die Opfer des globalen Gangstalking (organisiertes Stalking) gemacht wird. Ebenso für Opfer von Gerichteter Energie Waffen, Neurologischen Waffen, Elektromagnetischen Waffen, Psychotronischen Waffen, Waffen  für Gehirnwäsche ( Mind-Control ). Diese Waffen sind eine systematische Weiterentwicklung des MK-ULTRA Projektes. In Bibliotheken und im Internet gibt es Dokumente, die diese hoch entwickelten Waffen erwähnen, die zur Manipulation von Körper und Geist eingesetzt werden. Waffen, die als "nicht tödliche Waffen" bezeichnet werden, und die gegen unschuldige Zivilisten auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Einigen der Opfer sind in krimineller Absicht subkutane Mikrochips eingesetzt worden. Bei Röntgenuntersuchungen gibt es Hinweise auf solche Mikrochips, die durch Bestrahlung mit Hochfrequenter Energie betrieben werden.


Wer erstellt Peacepink?

 1. Peacepink.ning.com wurde von Soleilmavis Liu erstellt. Sie ist eine chinesische Staatsbürgerin, geboren und aufgewachsen in China. Sie wurde im Dezember 2001 durch Technologien der Gedankenkontrolle angegriffen, während sie für einen Master-Abschluss in Australien studierte. Zu dieser Zeit kannte sie diese Mind-Control-Technologien nicht. Später bekam sie Kenntnis von diesen Technologien, die von Regierungen auf der ganzen Welt im Verborgenen eingesetzt werden, um Menschen zu überwachen und zu belästigen. Seit 2002 reiste sie an viele Orte um zu versuchen, der Folter und den Schikanen durch Remote-Mind-Control-Technologie und den "Stimmen in meinem Kopf", auch unter der Bezeichnung V2K (voice to skull) bekannt, zu entkommen. Sie ist in Hong Kong, Thailand und Neuseeland gewesen. Sie wurde mit Hilfe von Mind-Control-Technologien entführt und ist im April 2002 in die US-Botschaft in Hongkong geschickt worden. Im April 2003 kehrte sie nach China zurück, wo sie noch heute lebt.
 2. Peacepink ermutigt alle Betroffenen, in den Bereichen Unterstützung und Netzwerk mitzuarbeiten.
 3. Führung und Mitarbeiter von Peacepink werden nicht für ihre Arbeit bezahlt. Ebenso wenig wie die tausenden freiwilligen Unterstützer, Autoren und Herausgeber.


Warum Peacepink geboren wurde?

Das Ziel von Peacepink ist es, eine weltweite Kampagne zu unterstützen, um Missbrauch und Folter durch Mind Control-Technologien und Gerichtete Energie Waffen zu stoppen. Peacepink vereinigt Opfer, damit diese einander dabei helfen, diese schrecklichen Verbrechen zu entlarven. Peacepink will die Öffentlichkeit sensibilisieren um die Misshandlung, Folter und Belästigung auf grosse Entfernung mit dieser Waffentechnologie auf der ganzen Welt zu stoppen. Peacepink will diese aufwendige Verbrechen, die meist durch Bundesbehörden ignoriert oder absichtlich vertuscht und verdeckt werden, öffentlich machen. Peacepink bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, sich mit Menschen lokal und global zu verbinden, erstellt Fotos und Videos, organisiert Veranstaltungen und Diskussionen, Blogs und Diskussionsgruppen. Der Name Peacepink stammt von der Familie der Rosengewächse Rosaceae Rosa (la Rosa chinensis 月季, pinyin, yueji) und bedeutet, dass die Sprache der Blumen zu Frieden, Liebe und Sorgfalt inspiriert.
Peacepink ist eine Gemeinschaft die vielfältig und offen ist für neue Mitglieder aller Kulturen, sozialen Klassen und Völker. Alle Mitglieder sind frei, ihre Meinung zu äußern und alle Meinungen werden respektiert und geschätzt. Peacepink akzeptiert Spenden von Einzelpersonen, Organisationen und Unternehmen.

Vielen vielen vielen dank Martin. http://www.totalitaer.de/

http://www.geheimdienst-reform.de/Informationen_Totalitaer.htm

 1. https://www.youtube.com/user/wwwtotalitaerde
 2. https://www.youtube.com/user/MartinBottD75334

Als Herausgeber wurden die Brüder Martin und Markus Bott angegeben. Anschließend fanden sich dort verschiedene Inhalte von Markus Bott. Im Juli 2009 ist Markus Bott nach Angabenvon Martin Bott in Karlsruhe erhängt aufgefunden worden. Seit Herbst 2009 finden sich auf der Website, die nun von Martin Bott betrieben wird, wieder Informationen zur Arbeitsweise der Geheimdienste.

VERSION FRANÇAISE BY SPARTACUS

9143055278?profile=original

Qu'est-ce que peacepink?

Peacepink est un social network qui s'adresse en particulier aux victimes de harcèlement criminel (harcèlement en bande organisée, mondiaux), également victimes d'armes à énergie dirigée, des armes neurologiques, des armes électromagnétiques, des armes psychotroniques à agir comme contrôle de l'esprit et qui sont en évolution systématique du "projet MK-ULTRA".

Il existe des documents qui se trouvent dans les bibliothèques et sur Internet qui mentionnent ces armes sophistiquées, utilisées pour la manipulation du corps et l'esprit, des armes qui sont aussi appelées «non létales» et utilisées contre des civils innocents dispersés autour du globe, certaines sont : micro-puce greffée de manière frauduleuse et dans de nombreux cas, doivent présenter des signes radiologiques de ces dispositifs qui fonctionnent avec l'énergie RF.

 

Qui a créé peacepink?

 1. . Peacepink.ning.com a été créé par Soleilmavis Liu, citoyenne chinoise.Elle est née et a grandi en Chine, elle a été attaqué en décembre 2001 par les (techniques) technologies de contrôle de l'esprit alors qu'elle a été étudier, pour un diplôme de maîtrise en Australie. À l'époque, elle n'était pas familière avec ces (techniques) technologiques de contrôle mental. Plus tard, consciente de ces technologies utilisées dans le secret et couvert par les gouvernements du monde entier pour surveiller et harceler les gens.

  Depuis 2002, elle a voyagé dans de nombreux endroits pour essayer d'échapper à la torture et le harcèlement de la technologie de contrôle mental à distance et les "voix de crâne" connus par le sigle V2K (voix de crâne). Elle avait été à Hong Kong, Thaïlande, Nouvelle-Zélande et a été abusée par les technologies de contrôle de l'esprit, par des personnes qui ont envoyé de l'ambassade des États-Unis à Hong Kong en Avril 2002. En Avril 2003, elle revient pour de bon en Chine et y vit toujours.

  2. Peacepink encourage tous les membres à devenir des bénévoles dans leurs domaines de soutien et de «réseautage».

  3.Les gestionnaires et les employés ne gagnent rien avec Peacepink pour leur travail à la gestion des bénévoles de la communauté et même des milliers d'autres auteurs et les éditeurs.

 

Pourquoi peacepink est né?

L'objectif de créer Peacepink était de soutenir la campagne mondiale pour arrêter la violence et la torture des (techniques) : technologies de contrôle de l'esprit et les armes à énergie dirigée, ce qui porte les victimes ainsi que pour aider les uns les autres, exposer ce crime horrible publiquement demander le soutien du public le sensibiliser, arrêter les abus de torture et de harcèlement à distance; les technologies des armes dans le monde et de diffuser ces crimes complexes qui sont le plus souvent ignorés ou délibérément occultée et masquée par les organismes fédéraux.

Peacepink offre à ses utilisateurs la possibilité de se connecter avec les gens localement et globalement, de partager des photos, des vidéos, créer des événements et des discussions, des blogs (articles), posts, rejoindre des groupes. L'étymologie du nom de la communauté, inspiré par la famille des rosacées Rose rose (Rosa Chinensis, pinyin, yueji) le langage des fleurs, c'est l'amour de la paix et de soins.

Il s'agit d'une communauté de diversité et est ouvert à accueillir de nouveaux membres de toutes les cultures, classe sociale, appartenance ethnique. Tous les membres sont libres de donner leurs opinions et toutes les opinions sont respectées et appréciées.

Peacepink accepte des dons de particuliers, des organisations et entreprises.

Merci beaucoup à Spartacus pour cette versioner correct.

Thank you very very very much. You are also a good friend Spartacus.

https://peacepink.ning.com/profiles/blog/list?user=090y7rolbzgxo

 

VERSIÓN EN ESPAÑOL BY CECILIA an Italian victim

9143055287?profile=original

¿Qué es peacepink?
Peacepink es un social-network que atiende especialmente a las víctimas de gangstalking globales (stalking organizado), también víctimas de las armas de energía directa, armas neurológicas, armas electromagnéticas, armas psicotrónicas  que actúan como control de la mente y que son una evoluciòn sistamatica del proyecto MK-ULTRA. Hay documentos que se encuentran en las bibliotecas y en Internet que mencionan este tipo de armas sofisticadas que se utilizan para la manipulación del cuerpo y la mente, las armas que también se les llama armas "no letales" y que se utilizan contra civiles que nada saben y que nunca dieron permiso para estos experimentosrepartidos por todo el mundo , algunos de los cuales tienen microchip subcutáneo injertado de forma fraudulenta y que en muchos casos, pueden presentar pruebas radiológicas de tales dispositivos que funcionan con energía de RF.

¿Quién creó peacepink?

Peacepink.ning.com fue creado por Soleilmavis Liu que es un ciudadana china, nacida y criada en China, y fue atacada en diciembre de 2001 por las tecnologías de control de la mente cuando estaba estudiando para un Master en Australia. En ese momento, ella no estaba infornada sobre estas tecnologías de control mental. Más tarde, él estaba al tanto de estas tecnologías que se utilizan en secreto y cubierto por los gobiernos de todo el mundo para controlar y acosar a la gente. Desde el año 2002, viajó a muchos lugares para tratar de escapar de la tortura y el hostigamiento de la tecnología de control remoto de la mente y las "voces en la cabeza", conocidos por la sigla V2K (Voice to skull - voz al cráneo). Ella se refugiò en Hong Kong, Tailandia, Nueva Zelanda y fuè molestada no solo  por las tecnologías de control mental, sino tambien pro personas que la enviaron a la embajada americana en Hong Kong en abril de 2002. En abril de 2003, volvió para siempre en China y todavía vive allí.Peacepink anima a todos los miembros a ser voluntarios en sus áreas de apoyo y en el "networking".Los administradores y el personal Peacepink no ganan nada por su trabajo para la gestión de los voluntarios de la comunidad e incluso los miles de otros autores y editores.


¿Por qué nació peacepink?
El objetivo de crear peacepink era apoyar la campaña mundial para parar el abuso y la tortura de las tecnologías de control de la mente y las armas de energía directa, hacer que las víctimas se junten para ayudar a los demás, para exponer este crimen horrible público a solicitar el apoyo público en sensibilizar, para detener a los calabozos de abuso y la tortura y el acoso a distancia de estas tecnología de las armas en el mundo y difundir estos delitos complejos que son en su mayoría ignorados o deliberadamente ocultado y disimulado por las agencias federales. Ofrece a sus usuarios la oportunidad de conectar con la gente local y globalmente, compartir fotos, videos, crear eventos y discusiones, blogs, correos y unirse a grupos. La etimología del nombre de la comunidad, inspirado en la rosa de color rosa de la familia Rosaceae (Rosa chinensis 月季, pinyin, yueji) y que el lenguaje de las flores significa paz, amor y cuidado para sì mismo y para los demàs.Esta es una comunidad de diversidades y está abierta a recibir nuevos miembros de todas las culturas, clase social, etnia. Todos los miembros son libres de dar sus opiniones y todas las opiniones son respetadas y apreciadas. Peacepink acepta donaciones de individuos, organizaciones y  empresas.
THANK YOU VERY MUCH CECILIA. SHE HAVE NOT BLOG and/or WEBSITE :)

 

 

Versão em português by Wellingtom Antonio

9143055858?profile=original

O que é peacepink?

Peacepink é um rede social (social-network) que se concentra principalmente nas vítimas de gangstalking globais (stalking organizados/assédio sistemático), também vítimas de armas de energia direcional, armas neurológicas, armas eletromagnéticas, armas psicotrônicas, armas para atuar como controle da mente e que são evolução sistemática do "Projeto MK-ULTRA". Existem documentos que são encontrados em bibliotecas e na Internet que mencionam essas armas sofisticadas que são usadas para a manipulação do corpo e da mente, armas que são também chamadas de "não-letais", e que são usadas contra civis inocentes espalhados pelo mundo, alguns dos quais têm microchip subcutânea enxertados de forma fraudulenta e que, em muitos casos, servem de evidência radiológica concreta de tais dispositivos que trabalham com energia de RF.

 

Quem criou peacepink?

 1. Peacepink.ning.com foi criado por Soleilmavis Liu é um cidadã chinês, nascida e criada na China, e foi atacada em Dezembro de 2001 pelas tecnologias de controle da mente, quando ela estava estudando para um Master na Austrália. Na época, ela não estava familiarizado com estas tecnologias de controle da mente. Mais tarde, ele estava ciente destas tecnologias que são usadas em segredo e coberto por governos ao redor do mundo para monitorar e hostilizar as pessoas. Desde 2002, ele viajou para muitos lugares para tentar escapar da tortura e perseguiçãa de tecnologia remoto controle da mente e as vozes na minha cabeça, conhecido pela sigla "V2K" (voz em crânio). Ela tinha estado em Hong Kong, Tailândia, Nova Zelândia e foi feita apenas pelas tecnologias de controle da mente de pessoas que enviaram a embaixada dos USA em Hong Kong em abril de 2002. Em abril de 2003, ele retornou para o bem na China e ainda vive lá.
 2. Peacepink incentiva todos os membros a se tornarem voluntários em suas áreas de apoio e de "networking".
 3. Gerentes e funcionários Peacepink ganhar nada pelo seu trabalho para a gestão de voluntários da comunidade e até mesmo os milhares de outros autores e editoras.

 

Por que peacepink nasceu?

O objetivo de criar peacepink, foi apoiar a campanha global para acabar com o abuso e tortura de tecnologias de controle da mente e armas de energia dirigida, trazendo vítimas em conjunto para ajudar uns aos outros, para expor este crime horrível público em busca de apoio público em sensibilizar, para parar as masmorras de abuso e tortura e assédio a uma distância destes tecnologia de armas no mundo e difundir esses crimes elaborados, que são na sua maioria ignoradas ou deliberadamente encoberto e escondido por agências federais. Ela oferece aos seus usuários a oportunidade de se conectar com as pessoas localmente e globalmente, compartilhar fotos, vídeos, criar eventos e discussões, blogs e pós participar de grupos. A etimologia do nome da comunidade, inspirado pela o rosa Rose das família Rosaceae (Rosa chinensis 月季, pinyin, yueji) e que a linguagem das flores significa paz, amor e cuidado.
Esta é uma comunidade de diversidade e está aberto para receber novos membros de todas as culturas, classe social, etnia. Todos os membros são livres para dar suas opiniões e todas as opiniões são respeitadas e apreciadas. Peacepink aceitar doações de indivíduos, organizações e empresas.

Obrigado Antonio Infomed: http://www.sld.cu/

http://www.survivalistboards.com/showthread.php?p=4043399#post4043399

http://spo-ovnilogia.com/foruns/index.php?topic=126.450

http://www.archive.org/details/MedicineHistoricalNovelUpdated02252010

http://www.orkut.com.br/Main#Profile?rl=mp&uid=4490691836999648477

www.escritoresalagoanos.com.br/livro/6 ou alternativamente www.archive.org/details/MedicineHistoricalNovelUpdated04292010


 

Chinese version by Soleilmavis

中國版 Soleilmavis

9143056255?profile=original

什么是粉红和平(peacepink)

Peacepink.ning.com是制止使用下面的技术和设备,对人类进行虐待和酷刑的世界性运动的会员论坛(社交网络),这些技术和设备包括:定向能武器;神经武器;大脑控制武器;身体和大脑操纵武器;精神电子武器,太空武器,非致命性武器; COINTELPRO;和任何其他未确认或尚未开发的,通过陆基,海基,或基于空间辐射系统,能够造成个体死亡或受伤,或损毁(生物生命,身体健康,心理健康,或个体的身体和经济利益)的辐射,电磁能量,精神电子,声波,激光或其他能量,攻击个体或群体,进行信息化战争,情绪管理,或大脑控制。

 

谁创建了粉红和平(peacepink)

 1. Peacepink.ning.com 是Soleilmavis创建,她是中国公民,在中国出生和成长。于2001年12月在澳大利亚攻读硕士学位时,开始遭到大脑控制技术的攻击。当时她并不了解大脑控制技术;逐步地,她了解到这类技术正在全世界范围内被秘密用来控制和骚扰民众,而政府却掩盖这样的罪行。从2002年开始,她去过很多地方:泰国,香港,中国,新西兰,试图摆脱远距离大脑控制技术(MIND CONTROL)和声音植入颅骨(V2K)的虐待和骚扰;她曾经于2002年4月被远距离大脑控制技术(MIND CONTROL)和声音植入颅骨(V2K)控制着大脑,被带入了美国驻香港大使馆。2003年4月,她回到中国,并一直住在中国,直到现在。
 2. peacepink鼓励所有成员在世界各地成为制止大脑控制武器的酷刑和滥用的世界性运动的志愿者,相互支持并相互联合。
 3. peacepink很感激所有优秀的网站管理员。他们管理Peacepink不获得任何的报酬。Peacepink更感谢所有的为本网站的工作作出巨大贡献的所有志愿者,作者和编者。

为何创建粉红和(peacepink)

创建peacepink.ning.com的目的是为了支持世界性运动:制止大脑控制技术(MIND CONTROL)和定向能武器(DEWs)的滥用和酷刑。让受害者们能够通过网络彼此联系,互相帮助; 向公众揭露这种可怕的罪行,以寻求社会支持制止秘密的大脑控制技术和定向能武器的虐待和骚扰。本论团为用户提供本地和全球连接的机会,共享照片,视频,创建活动和讨论,发表博客,并加入不同群组。本论团的名字是受一种粉红月季的启发,这种粉红月季的名字:粉红和平(peacepink)含义是和平,爱和关怀。

peacepink是一个开放的,多元化的论团,欢迎来自所有文化背景的新成员加入。所有成员都可以自由表达自己的意见,所有意见都将得到尊重和赞赏。 Peacepink也欢迎来自个人,组织和公司的捐款。 

Xiè-Xiè Sole : 更多关于大脑控制技术,脑机交互技术,阅读思维等的资料,可以到以下连接阅读。

https://peacepink.ning.com/forum/topics/da-nao-kong-zhi-wu-qi-he-ding 

请签名帮组受害者的集体请愿,也请广泛转发和传播。http://www.zh.pledgebank.com/mindcontrol/ 

受害者的故事 https://peacepink.ning.com/forum/topics/zhong-guo-shou-hai-zhe-de-gu

 

Russian Version by Dmitri

Беларуская версія Дми́трий

9143056268?profile=original

ЧТО ТАКОЕ PEACEPINK?

Peacepink.ning.com- это форум (или социальная сеть) всемирной компании за прекращение. издевательств и пыток людей, которые осуществляются лицами, использующими. следующие технологии: оружие энергетического воздействия, нейрологическое. оружие, оружие управления сознанием, оружие воздействия на тело и сознание, психотронное оружие, космическое оружие, нелетальное оружие, коинтелпро и любые другие неизвестные и разрабатывающиеся средства, вызывающие смерть или повреждения, причиняющие ущерб или разрушающие здоровье человека (лишающее жизни, физического  и психического здоровья, подрывающее его материальное положение) посредством приборов, расположенных на суше, на море, в космосе, которые излучают радиацию, электромагнитное, психотронное, звуковое, лазерное либо другое излучение, направленное на человека или группу лиц для информационной войны, управления эмоциями или сознанием.

КТО СОЗДАЛ PEACEPINK?

 1. Peacepink.ning.com был создан Soleilmavis Ли- гражданкой Китая, рожденной и выросшей в Китае, которая впервые подверглась воздействию в декабре 2001 года, когда она училась в университете в Австралии. В то время она ничего не знала о психотронном оружии. Со временем она узнала об этом оружии, факт существования которого замалчивается и которое тайно используется правительствами по всему миру для воздействия на население. С 2002 года она много путешевствовала, чтобы избежать дистанционных пыток психотронным оружием и оружием, передающими голоса. Она была в Гонконге, Таиланде, Китае, Новой Зеландии. В результате, в апреле 2002 года ее вынудили обратиться в посольство США  в Гонконге.В апреле 2003 года она вернулась в Китай и с тех пор проживает там.
 2. Peacepink призывает всех членов стать волонтерами в своих странах для поддержки и организации населения.
 3. Peacepink весьма признателен некоторым замечательным менеджерам. Менеджеры. Peacepink работают безвозмездно, так же как и тысячи других волонтеров- авторов статей, публикуемых на сайте.

ПОЧЕМУ БЫЛ СОЗДАН PEACEPINK?

Peacepink.ning.com был создан с целью поддержки Всемирной Компании по пресечению ПЫТОК И ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПСИХОТРОННОГО ОРУЖИЯ И ОРУЖИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ; чтобы сплотить жертв и помогать друг другу; для того, чтобы рассказать широкой общественности об этих чудовищных преступлениях; чтобы найти поддержку общественности для запрещения использования тайного психотронного оружия. Это сообщество людей разных взглядов, и оно открыто для вступления новых членов любых культур. Все члены могут свободно высказывать свое мнение, мнение каждого находит понимание. Peacepink приветствует пожертвования от частных лиц, организаций и корпораций.

Спасибо spassìba Dmitri : https://peacepink.ning.com/profiles/blog/list?user=22r83lw4mp6b3

Hungarian version by Pèter

9143056088?profile=original

Mi a peacepink?

Peaceping.ning.com egy tagságon alapuló fórum (nevezhetjük szociális-hálónak) melynek gazdája az a Nemzetközi Kampány melynek célja, hogy megállítsa az emberi lényeken történő visszaéléseket és kínzásokat melyet mások a különböző technológiákkal érhetnek el. Ezek a következők: célzott energiájú fegyverek, neurologiai fegyverek, agyi kontrollra alkalmas fegyverek, test és agy manipulációjára alkalmas fegyverek, pszichotronikus fegyverek, űrből használt fegyverek, nem-halálos fegyverek, Cointelpro, ezeken kívül más bármely el nem ismert vagy még kifejlesztés alatt álló eszközök melyek halált vagy bármi nemű sebesülést okozhatnak, károsíthatnak vagy pusztíthatnak el személyeket (biológiai problémák okozásával, a testi egészség rombolásával, mentális egészségének zavarásával, vagy fizikai- akár életkörülményeinek romba döntésével) földi-, tengeri-, akár űrbázisú sugárzásra alkalmas rendszerek használatával. Ezek az energiafajták a következők: elekromágneses energia, szonikus energia, lézerek, pszichotronikus fegyverek által kibocsátott pl. skalár energia. Ezeken kívül még minden olyan energia vagy hullámtevékenység mely személyekre vagy közösségekre irányítható és használható akár az információ-háború égisze alatt, agyi kontrollra, hangulatok művi előidézésére, beleértve azokat a személyeket vagy közösségeket melyek adott esetben bőr alatti mikrochipekkel, ( bioAPI-okkal, nano-bot-okkal ) rendelkezhetnek, ezek közül némely kimutatható radiológiai eszközökkel, és mindezen eszközök adott sugárzással illetve hullámtevékenységgel működnek.

Az alábbiakban található cikkek mutatják be mik az úgynevezett “mind control” technológiák. E cikkek listája nem félrevezető, egy rövid összefoglaló azon olvasóknak akiket érdekel hogy mik ezek a meglévő technológiák.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/introduce-mind-control-and

Ki indította útjára a peacepink-et?

 1. A Peacepink.ning.com-ot Soleilmavis Liu, kínai lakos alapította, aki ugyanott született és nőtt fel, 2001 decemberében érték először „Mind Control” technológiákon alapuló támadásai miközben Ausztráliában tanult leendő diplomájáért. Ebben az időben nem ismerte ezen technológiákat. Végül, arra jutott hogy megismeri ezeket az eltitkolt technológiákat melyeket nemzetközileg, államszinten használnak emberek, populációk zaklatására, kontrollálására. A távolról történő kínzások - mint a ’mind controll’ vagy a ’V2K’ elől 2002-óta sok helyre utazott, járt Hong Kong-ban, Thaiföldön, Kínában, Új Zélandon, a technológia alkalmazói elrabolták, és az USA nagykövetségére került azon év Áprilisában.

 2. A Peacepink minden tagját arra buzdítja, legyen önkéntes a saját régiójában a támogatás és a szociális háló megszervezésére.

 3. A Peacepink abban a szerencsés helyzetben van, hogy fantasztikus közreműködő managereket mondhat magáénak. A Peacepink managerei minden juttatás nélkül végzik mukájukat, teszik ezt ugyanúgy akár a Peacepink többezer önkéntese, szerzője, szerkesztője.

A Magyar fordítást Kéri Péter készítette. (Hungarian translation by Péter Kéri)

Miért születt meg a Peacepink?

A Peacepink megalkotásának oka ,hogy támogassa azt a Nemzetkközi Kampányt mely célja hogy lálljanak az Agyi Manipulatív Technológiák, és Célzott Energiájú Fegyverek használatával való visszaélések, kínzások. Célja, hogy hogy összehozza az áldozatokat, így segítve egymást, hogy megmutathassa a közvéleménynek azt hogy ilyen szörnyű bűncselekmények léteznek, hogy támogatást leljen, hogy hogy ezen technológiákat megállíthassa.
Felhasználóinak lehetőséget nyújt ahhoz, hogy közegükben vagy világszerte kapcsolatokat találhassanak, fényképeket, videókat cserélhessenek, eseményeket, beszélgetéseket szervezhessenek, blogoljanak, vagy csoportokhoz, satlakozhassanak.
A közösség nevét a Rózsaszín Rózsa adta, mely virágok nyelvén BÉKÉT, SZERETETET és TÖRŐDÉST jelent.

Olyan közösség mely üdvözli a diverzitást, és nyitott bármilyen kultúrkörből való új tag jelentkezésére. Minden tagunk szabadon oszthatja meg véleményét, mindegyiket respektáljuk, és méltányoljuk. A Peacepink örömmel fogad adományokat, egyénektől, szervezetektől, vállalatoktól.

Köszönöm - THANK YOU VERY VERY VERY MUCH TO

Péter K.
Hungary

web site and/or blog : https://peacepink.ning.com/profiles/blog/list?user=14fz62jsmo0jz

9143056284?profile=original

GRE) επειδή δημιουργήθηκε peacepink? Perchè è nato peacepink?

Ο στόχος της δημιουργίας peacepink, ήταν να στηρίξει την παγκόσμια εκστρατεία για να σταματήσει η κακοποίηση και τα βασανιστήρια των τεχνολογιών ελέγχου του νου και όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, να φέρει τα θύματα από κοινού για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, για να εκθέσει αυτό το έγκλημα στο κοινό, για να ζητήσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης και την ευαισθητοποίηση. Nα σταματήσει την κακοποίηση και τα βασανιστήρια μπουντρούμι, παρενόχληση απόσταση αυτών των τεχνολογιών όπλων και να αποκαλύψει στον κόσμο αυτό το πολύ περίτεχνη και πολύπλοκη εγκλήματα που αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό ή σκόπιμα καλύπτεται μέχρι και απέκρυψαν από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες της, τη δυνατότητα να συνδεθεί με τους ανθρώπους σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να μοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο, δημιουργούν εκδηλώσεις και συζητήσεις, blogs και να συμμετέχετε σε ομάδες. Η ετυμολογία του ονόματος της κοινότητας, εμπνευσμένο από ένα τριαντάφυλλο ροζ τριαντάφυλλο της οικογένειας (Rosa chinensis 月季, pinyin, Yueji) και ότι στη γλώσσα των λουλουδιών σημαίνει ειρήνη, αγάπη και φροντίδα. Είναι μια κοινότητα της διαφορετικότητας και είναι ανοιχτά για να λάβουν νέα μέλη όλων των πολιτισμών, την κοινωνική τάξη, εθνικότητα. Όλα τα μέλη είναι ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και θα εκτιμηθεί. Peacepink δέχονται δωρεές από ιδιώτες, οργανισμούς και εταιρείες.

Grazie/ευχαριστίες ANGELO 

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Peacepink3 to add comments!

Join Peacepink3

Comments

 • Greetings.
  I'm sure where the microchip is because I was shown the scar. The problem is, there's no one good enough to take it off and I don't believe in anyone anymore. They are not good. However, mental torture makes you understand even a word for another reason I would understand spoken English perfectly. it's yet another torture since I'm passionate about music. If you manage to get a doctor who removes my microchip, I am immensely grateful and I don't know how to reward you.
 • GRE) επειδή δημιουργήθηκε peacepink?

  Ο στόχος της δημιουργίας peacepink, ήταν να στηρίξει την παγκόσμια εκστρατεία για να σταματήσει η κακοποίηση και τα βασανιστήρια των τεχνολογιών ελέγχου του νου και όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας, να φέρει τα θύματα από κοινού για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο, για να εκθέσει αυτό το έγκλημα στο κοινό, για να ζητήσει την υποστήριξη της κοινής γνώμης και την ευαισθητοποίηση. Nα σταματήσει την κακοποίηση και τα βασανιστήρια μπουντρούμι, παρενόχληση απόσταση αυτών των τεχνολογιών όπλων και να αποκαλύψει στον κόσμο αυτό το πολύ περίτεχνη και πολύπλοκη εγκλήματα που αγνοούνται σε μεγάλο βαθμό ή σκόπιμα καλύπτεται μέχρι και απέκρυψαν από ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες της, τη δυνατότητα να συνδεθεί με τους ανθρώπους σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, να μοιράζονται φωτογραφίες, βίντεο, δημιουργούν εκδηλώσεις και συζητήσεις, blogs και να συμμετέχετε σε ομάδες. Η ετυμολογία του ονόματος της κοινότητας, εμπνευσμένο από ένα τριαντάφυλλο ροζ τριαντάφυλλο της οικογένειας (Rosa chinensis 月季, pinyin, Yueji) και ότι στη γλώσσα των λουλουδιών σημαίνει ειρήνη, αγάπη και φροντίδα. Είναι μια κοινότητα της διαφορετικότητας και είναι ανοιχτά για να λάβουν νέα μέλη όλων των πολιτισμών, την κοινωνική τάξη, εθνικότητα. Όλα τα μέλη είναι ελεύθερα να εκφράσουν τις απόψεις τους και όλες οι απόψεις είναι σεβαστές και θα εκτιμηθεί. Peacepink δέχονται δωρεές από ιδιώτες, οργανισμούς και εταιρείες.

  Grazie ANGELO

This reply was deleted.