Book “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp”, authored by Soleilmavis Liu, provides the sound facts and evidence about the secret abuse and torture with remote voice-to-skull and electromagnetic mind control technologies.

http://www.lulu.com/spotlight/soleilmavis

*************************

The Fact and evidence

Mind Control with Electromagnetic Frequency

Soleimavis Liu presented this paper at the E-Leader conference held by Fudan University (China) and Chinese American Scholars Association (USA) in Shanghai, January 5-7, 2015.

https://peacepink.ning.com/blog/mind-control-with-electromagnetic-frequency

Soleilmavis was controlled by remote Voice to Skull technologies and Mind Control technologies, and she was brought inside US Embassy in Hong Kong

https://peacepink.ning.com/blog/kidnapped-by-mind-control

*********************** 

The Arguments:

Soleilmavis case summary of mind control abuses and tortures 

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-case-summary-on-mind-control-torture-and-abuse

An anonymous Survey for Mind Control Victims (result on 19 Dec 2009)

https://peacepink.ning.com/blog/mindcontrolsurvey

Some lawsuits filed by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/some-lawsuits-filed-by

Some News articles about Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/news-articles-about-soleilmavis

*************************

I have collected many victims stories and wish everyone could remember their sufferings.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/memorials-of-mind-control-and

********************

Books published by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-books

The first, “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp,” provides the evidence of secret abuse and torture with voice-to-skull and remote electromagnetic technologies.

 The second, “The Struggles of an Ordinary Man - The Turbulent History of China Through a Farmer’s Eyes from 1900 to 2000,” is the true record of one hundred years of modern history in rural areas of the Eastern Shandong Peninsula from the 1900 to 2000.

 The third, “The Queen of the South in Matthew 12:42”,  is a strong and well-reasoned piece that demonstrates who the Queen of the South is, by using plenty of historical facts. 

*******************

Other Scholarly Papers Presented and Published by Soleilmavis.

https://peacepink.ning.com/blog/scholarly-papers-presented-and-published-by-soleilmavis

Fight, you are not alone. Fight, we are together. Please send, not only for myself.

 • Description:

  They at once again paralyse the webpage by which I send this  email letter  to Prime Minister of Canada regarding their ongoing brutality and evil. 

   

  Canada was the first country  to announce one aeroplane carrying all Canadians  was shot down by missile. Great! 

   

   

   

  Again, they immediately disable one temporary secure email box after one International Human Rights lawyer of Human Rights Center contacted me. They immediately shut down my internet when…

 • Created by: Robin Yan

About

Gender

Male


Location

Kuala Lumpur


Birthday:

May 18


Comment Wall

You need to be a member of Peacepink3 to add comments!

Join Peacepink3

Comments

 • It is not easy to wish Merry Christmas and happy new year because all T.I. live a drama, a difficult situation, harassment and torture. All T.I. I'm a bit depressed, demoralized, tired,angryand for many years, they do not live a peaceful Christmas. From 7 years, I do not live a nice Christmas, Easter, birthday and other celebrations. I have pleasant memories of Christmas in my childhood. Now I live like a slave 24/7.

  I hope this little thought, give a bit of security, trust and a little smile for 2015. We will continue to fight a common struggle against the common enemy. The war against the common enemy will continue in 2015. What is the last thing out of the Pandora's Box? THE HOPE. You do not lose hope dear T.I. ... http://www.intk-token.it/forum/public/style_emoticons/Scure/01smile.gif

  1485713234?profile=RESIZE_1024x1024

 •  Kind regard LIM http://www.intk-token.it/forum/public/style_emoticons/Scure/01smile.gif

 • To You My Friend- Proverbs 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneith the countenance of his friend. (United We Will Have Victory).
 • Read it in Group: TO DISCIPLE, EDIFY, TEACH, AND HELP SPIRITUALLY.  I hope you come to read my research called, TIPS ON LIVING A SURVEILLANCED CHRISTIANITY, posted on the FORUM.  It is my desire in God that God will edify you.  Please also read, WHY I AM NOT A CONSPIRACY THEORIST.  A product of many years of struggling as a Christian under surveillances while attacked verbally electronically.  I was an Evangelist and God gave me the answers I was looking for.  It is to help and strengthen, not to start a religion.  I love you in the love of God.  I hope all of you will be blessed.  It is my hopes and desire that God Blesses You All.

  ELISEO PEREZ

 • 你好,林先生,请问你知道facebook上有哪些反精神控制群?

 • IN CHINESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

  ³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

  ¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

  ­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

  ¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

  ²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

 • IN RUSSIAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

  ÷ ÎÁÞÁÌÅ ÂÙÌÏ óÌÏ×Ï, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ Õ âÏÇÁ, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ âÏÇ.

  ïÎÏ ÂÙÌÏ × ÎÁÞÁÌÅ Õ âÏÇÁ.

  á ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÎÑÌÉ åÇÏ, ×ÅÒÕÀÝÉÍ ×Ï ÉÍÑ åÇÏ, ÄÁÌ ×ÌÁÓÔØ ÂÙÔØ ÞÁÄÁÍÉ âÏÖÉÉÍÉ,

  é óÌÏ×Ï ÓÔÁÌÏ ÐÌÏÔÉÀ, É ÏÂÉÔÁÌÏ Ó ÎÁÍÉ, ÐÏÌÎÏÅ ÂÌÁÇÏÄÁÔÉ É ÉÓÔÉÎÙ; É ÍÙ ×ÉÄÅÌÉ ÓÌÁ×Õ åÇÏ, ÓÌÁ×Õ, ËÁË åÄÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÏÔ ïÔÃÁ.

 • IN KOREAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A SON OF GOD

  Å ÃÊ ¿¡  ¸» ¾¸ ÀÌ  °è ½Ã ´Ï ¶ó  ÀÌ  ¸» ¾¸ ÀÌ  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì À¸ ´Ï  ÀÌ  ¸» ¾¸ Àº  °ð  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÌ ½Ã ´Ï ¶ó

  ±× °¡  Å ÃÊ ¿¡  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì °í

  ¿µ Á¢ ÇÏ ´Â  ÀÚ  °ð  ±×  ÀÌ ¸§ À»  ¹Ï ´Â  ÀÚ µé ¿¡ °Ô ´Â  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÇ  ÀÚ ³à °¡  µÇ ´Â  ±Ç ¼¼ ¸¦  ÁÖ ¼Ì À¸ ´Ï

  ¸» ¾¸ ÀÌ  À° ½Å ÀÌ  µÇ ¾î  ¿ì ¸®  °¡ ¿î µ¥  °Å ÇÏ ½Ã ¸Å  ¿ì ¸® °¡  ±×  ¿µ ±¤ À»  º¸ ´Ï  ¾Æ ¹ö Áö ÀÇ  µ¶ »ý ÀÚ ÀÇ  ¿µ ±¤ ÀÌ ¿ä  Àº Çý ¿Í  Áø ¸® °¡  Ãæ ¸¸ ÇÏ ´õ ¶ó

 • IN VIETNAMESE - JOHN 1 - POWE TO BECOME A SON OF GOD

  Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

  Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

  Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

  Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

This reply was deleted.