Book “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp”, authored by Soleilmavis Liu, provides the sound facts and evidence about the secret abuse and torture with remote voice-to-skull and electromagnetic mind control technologies.

http://www.lulu.com/spotlight/soleilmavis

*************************

The Fact and evidence

Mind Control with Electromagnetic Frequency

Soleimavis Liu presented this paper at the E-Leader conference held by Fudan University (China) and Chinese American Scholars Association (USA) in Shanghai, January 5-7, 2015.

https://peacepink.ning.com/blog/mind-control-with-electromagnetic-frequency

Soleilmavis was controlled by remote Voice to Skull technologies and Mind Control technologies, and she was brought inside US Embassy in Hong Kong

https://peacepink.ning.com/blog/kidnapped-by-mind-control

*********************** 

The Arguments:

Soleilmavis case summary of mind control abuses and tortures 

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-case-summary-on-mind-control-torture-and-abuse

An anonymous Survey for Mind Control Victims (result on 19 Dec 2009)

https://peacepink.ning.com/blog/mindcontrolsurvey

Some lawsuits filed by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/some-lawsuits-filed-by

Some News articles about Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/news-articles-about-soleilmavis

*************************

I have collected many victims stories and wish everyone could remember their sufferings.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/memorials-of-mind-control-and

********************

Books published by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-books

The first, “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp,” provides the evidence of secret abuse and torture with voice-to-skull and remote electromagnetic technologies.

 The second, “The Struggles of an Ordinary Man - The Turbulent History of China Through a Farmer’s Eyes from 1900 to 2000,” is the true record of one hundred years of modern history in rural areas of the Eastern Shandong Peninsula from the 1900 to 2000.

 The third, “The Queen of the South in Matthew 12:42”,  is a strong and well-reasoned piece that demonstrates who the Queen of the South is, by using plenty of historical facts. 

*******************

Other Scholarly Papers Presented and Published by Soleilmavis.

https://peacepink.ning.com/blog/scholarly-papers-presented-and-published-by-soleilmavis

Fight, you are not alone. Fight, we are together. Please send, not only for myself.

 • Description:

  They at once again paralyse the webpage by which I send this  email letter  to Prime Minister of Canada regarding their ongoing brutality and evil. 

   

  Canada was the first country  to announce one aeroplane carrying all Canadians  was shot down by missile. Great! 

   

   

   

  Again, they immediately disable one temporary secure email box after one International Human Rights lawyer of Human Rights Center contacted me. They immediately shut down my internet when…

 • Created by: Robin Yan

About

Location

auckland


Birthday:

December 19


Comment Wall

You need to be a member of Peacepink3 to add comments!

Join Peacepink3

Comments

 • TO YOU MY FRIEND – Proverbs 27:17 Iron Sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend. (United We Will Have Victory).
 • To You My Friend- Proverbs 27:17 Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneith the countenance of his friend. (United We Will Have Victory).
 • IN CHINESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  ³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

  ¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

  ­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

  ¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

  ²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

 • IN RUSSIAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  ÷ ÎÁÞÁÌÅ ÂÙÌÏ óÌÏ×Ï, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ Õ âÏÇÁ, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ âÏÇ.

  ïÎÏ ÂÙÌÏ × ÎÁÞÁÌÅ Õ âÏÇÁ.

  á ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÎÑÌÉ åÇÏ, ×ÅÒÕÀÝÉÍ ×Ï ÉÍÑ åÇÏ, ÄÁÌ ×ÌÁÓÔØ ÂÙÔØ ÞÁÄÁÍÉ âÏÖÉÉÍÉ,

  é óÌÏ×Ï ÓÔÁÌÏ ÐÌÏÔÉÀ, É ÏÂÉÔÁÌÏ Ó ÎÁÍÉ, ÐÏÌÎÏÅ ÂÌÁÇÏÄÁÔÉ É ÉÓÔÉÎÙ; É ÍÙ ×ÉÄÅÌÉ ÓÌÁ×Õ åÇÏ, ÓÌÁ×Õ, ËÁË åÄÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÏÔ ïÔÃÁ.

 • IN KOREAN - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  Å ÃÊ ¿¡  ¸» ¾¸ ÀÌ  °è ½Ã ´Ï ¶ó  ÀÌ  ¸» ¾¸ ÀÌ  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì À¸ ´Ï  ÀÌ  ¸» ¾¸ Àº  °ð  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÌ ½Ã ´Ï ¶ó

  ±× °¡  Å ÃÊ ¿¡  ÇÏ ³ª ´Ô °ú  ÇÔ ²²  °è ¼Ì °í

  ¿µ Á¢ ÇÏ ´Â  ÀÚ  °ð  ±×  ÀÌ ¸§ À»  ¹Ï ´Â  ÀÚ µé ¿¡ °Ô ´Â  ÇÏ ³ª ´Ô ÀÇ  ÀÚ ³à °¡  µÇ ´Â  ±Ç ¼¼ ¸¦  ÁÖ ¼Ì À¸ ´Ï

  ¸» ¾¸ ÀÌ  À° ½Å ÀÌ  µÇ ¾î  ¿ì ¸®  °¡ ¿î µ¥  °Å ÇÏ ½Ã ¸Å  ¿ì ¸® °¡  ±×  ¿µ ±¤ À»  º¸ ´Ï  ¾Æ ¹ö Áö ÀÇ  µ¶ »ý ÀÚ ÀÇ  ¿µ ±¤ ÀÌ ¿ä  Àº Çý ¿Í  Áø ¸® °¡  Ãæ ¸¸ ÇÏ ´õ ¶ó

 • IN VIETNAMESE - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

  Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

  Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

  Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

 • IN THAI - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐÇҷзçà»ç¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅоÃÐÇҷзçÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ áÅоÃÐÇҷзçà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ

  ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐͧ¤ì¹Ñ鹷çÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ

  áµèÊèǹºÃôҼÙé·Õèµé͹ÃѺ¾ÃÐͧ¤ì ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§»ÃзҹÍÓ¹Ò¨ãËéà»ç¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¤×ͤ¹·Ñé§ËÅÒ·Õèàª×èÍã¹¾ÃйÒÁ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì

  ¾ÃÐÇÒ·Ðä´é·Ã§ÊÀÒ¾¢Í§à¹×éÍ˹ѧ áÅзçÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§àÃÒ (áÅÐàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂä´éàËç¹Ê§èÒÃÒÈբͧ¾ÃÐͧ¤ì ¤×ÍʧèÒÃÒÈÕÍѹÊÁ¡Ñº¾ÃкصÃͧ¤ìà´ÕÂÇ·ÕèºÑ§à¡Ô´¨Ò¡¾ÃкԴÒ) ºÃÔºÙóì´éǾÃФسáÅФÇÒÁ¨ÃÔ§

 • IN FRENCH - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

  Elle était au commencement avec Dieu.

  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue.

  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

 • IN SPANISH - JOHN 1 - POWER TO BECOME A DAUGHTER OF GOD

  En el principio  era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.

  Este era en el principio con el Dios.

  Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;

  Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

 • Suffering deeply and silently...my every day life is just a theatre of hate...hate speech, hate attitude, torture at home...it looks like I am punished for a crime I haven't done...It looks like some people are playing god...I know that they don't like the idea I am a believer...They didn't asked me even about my believes...but they condemned me...They aren't expecting a response but they just labelled me...they are experts, they know people even before speaking with them...They told: she is a TERRORIST, INSANE, FOOL, MAD, SILLY, STUPID....no need to make more efforts...rumours spread like a pest...this way, the target is under constant strain, weakened, unfocused, lost...that will induce clumsiness, scare and isolation...no need to do more because that means sadness and failure...and that's the goal...like domino effect push just one brick and you will destroy the whole life...What they don't know is that God is with the weak, what they don't know is that resilience is spontaneously developed to heal the psychological injuries, what they don't know is that "what doesn't kill me make me stronger"...
  So aim high, work harder, if one door is closed knock one thousand other doors...if they are targeting you here...earth is more spacious than we believe...you will find a shelter somewhere...if the majority of people are easily manipulated, you will meet one day intelligent women and men who understand, who analyse with their heart...
  If they allow themselves to harm and kill softly a weak person by illegitimate terrorist weapons, he will raise and find a way of protection...If he is condemned without appearing in a court...this is illegal, unfair, this is a CRIME...If you are doing all that to drive him mad, God will give him wisdom...if you are doing that to keep him silent, he will shout load the truth...the time of tears is over, time now is for action...you can steal my goods, break my life, harm my body, but ever never you could get my soul ...Hope, love and peace
This reply was deleted.