Book “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp”, authored by Soleilmavis Liu, provides the sound facts and evidence about the secret abuse and torture with remote voice-to-skull and electromagnetic mind control technologies.

http://www.lulu.com/spotlight/soleilmavis

*************************

The Fact and evidence

Mind Control with Electromagnetic Frequency

Soleimavis Liu presented this paper at the E-Leader conference held by Fudan University (China) and Chinese American Scholars Association (USA) in Shanghai, January 5-7, 2015.

https://peacepink.ning.com/blog/mind-control-with-electromagnetic-frequency

Soleilmavis was controlled by remote Voice to Skull technologies and Mind Control technologies, and she was brought inside US Embassy in Hong Kong

https://peacepink.ning.com/blog/kidnapped-by-mind-control

*********************** 

The Arguments:

Soleilmavis case summary of mind control abuses and tortures 

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-case-summary-on-mind-control-torture-and-abuse

An anonymous Survey for Mind Control Victims (result on 19 Dec 2009)

https://peacepink.ning.com/blog/mindcontrolsurvey

Some lawsuits filed by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/some-lawsuits-filed-by

Some News articles about Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/news-articles-about-soleilmavis

*************************

I have collected many victims stories and wish everyone could remember their sufferings.

https://peacepink.ning.com/forum/topics/memorials-of-mind-control-and

********************

Books published by Soleilmavis

https://peacepink.ning.com/blog/soleilmavis-books

The first, “Twelve Years in the Grave - Mind Control with Electromagnetic Spectrums, the Invisible Modern Concentration Camp,” provides the evidence of secret abuse and torture with voice-to-skull and remote electromagnetic technologies.

 The second, “The Struggles of an Ordinary Man - The Turbulent History of China Through a Farmer’s Eyes from 1900 to 2000,” is the true record of one hundred years of modern history in rural areas of the Eastern Shandong Peninsula from the 1900 to 2000.

 The third, “The Queen of the South in Matthew 12:42”,  is a strong and well-reasoned piece that demonstrates who the Queen of the South is, by using plenty of historical facts. 

*******************

Other Scholarly Papers Presented and Published by Soleilmavis.

https://peacepink.ning.com/blog/scholarly-papers-presented-and-published-by-soleilmavis

《致中国“秘密机构”头头的公开信》


《致中国“秘密机构”头头的公开信》我们是一些长期遭受你们管辖下的“特别机构”滥用特权,秘密使用“遥控人体(大脑)技术”,对我们的肉体和精神,实施日夜骚扰折磨迫害和阴谋暗害的受害者。网络使我们相识,受害的遭遇让我们走到了一起。为了捍卫宪法的尊严和公民基本人权,我们特此向你们写这封公开信。谁都知道,人脑的主要功能之一是“思维”。各类“思维”的组合,构成了人的全部“思想”。这种“思想”活动,是人的一种内在生理行为,也是人正常的本能精神活动。并且,任何人,也包括你们在内,在社会生活中,时刻都需要互相进行交流,时刻都需要对外界事物进行感知、认识、分析、判断、认同、否定等种种“思想活动”。由此可见,人脑进行“思想活动”,就犹如人需要和有权享用“空气、阳光、水”一样,是人赖以在社会中生活和生存的基本要素和条件。而这种“思想活动”的“内容”,又时刻呈现出不确定的、游离状态的特点。因为,其随时都可能因外界情况和条件的改变,或因自身认知发生变化,而随之进行相应的变更。比如,当二个人发生激烈冲突时,其中任何一方都可能因愤怒而产生出“要杀死对方”的“念头”。而这种“思想活动”,是随时可以发生变更…
Read more…

Prism Lead India

 • Description:

  Packers and Movers within Bangalore

  Packers and movers within Bangalore ensure your complete safety and security while moving your goods. These qualities are vital in coordination with a top-notch team as well as other top-notch packers and movers. packers and movers within Bangalore charge offer a wide range of services for the betterment of the…

 • Created by: Prism Lead India
 • Tags: packers and movers

PinUp casino

 • Description:

  Пин Ап Букмекерская Контора - это одна из лучших платформ для ставок на спорт и другие события. Эта букмекерская контора предоставляет широкий спектр возможностей и бонусов для своих пользователей. В данном топике мы рассмотрим, почему приложение Пин Ап стоит внимания и как оно делает ставки на спорт и развлекательные события еще более увлекательными.

  1. Скачивание и Установка

  Одним из ключевых преимуществ Пин Ап Букмекерской Конторы является наличие…

 • Created by: Leo Vincey
 • Tags: casino

Пин Ап: Онлайн-Платформа для Ставок и Азартных Игр

 • Description:

  1. Введение в "Пин Ап"

   • "Пин Ап" представляет собой онлайн-платформу, популярную среди ставок на спорт и азартных игроков.
   • Основной фокус платформы - это возможность делать ставки вместе с Pin Up 2023 на спортивные события и наслаждаться азартными играми, такими как слоты, рулетка и карточные игры.

  2. Регистрация и Лицензия

  • Для начала…
 • Created by: Leo Vincey
 • Tags: casino

Стратегии и Советы для Игры в Онлайн-Слоты

 • Description:

  Онлайн-слоты - это популярные азартные игры, которые предоставляют игрокам широкий спектр возможностей для развлечения и возможности выиграть призы от Pin Up ойыны однако, как и в любых азартных играх, важно иметь стратегии и советы, чтобы улучшить свои шансы на успех. В данном топике мы рассмотрим некоторые полезные стратегии и советы для игры в онлайн-слоты.

  Выберите правильный слот: Начните с выбора слота, который…

 • Created by: Leo Vincey
 • Tags: casino

Activity Feed

LinaTu replied to 雪梅's discussion An Announcement to the Whole World by Chinese Victims/中国受害者告全世界人民书
"Hi,I’m a Chinese female and 29 years old from China,I noticed voices talking to me within not auditory from January,but kind of like “thought-stream”.They have different accents and genres,sometimes they humiliate me,and sometimes they blow me out…"
May 8, 2022

About

Gender

Female


Location

辽宁丹东


Comment Wall

You need to be a member of Peacepink3 to add comments!

Join Peacepink3

Comments are closed.

Comments

 • Hello .

  I am Mrs. Margery Prunner, an aging widow suffering from long time illness (Esophageal Cancer). I have some important information (charity proposal) for you, May God continue to bless you, Please reply (margeryprunner@gmail.com) for more details.

  your sister in the Lord,
  Mrs. Margery Prunner.

 • IN CHINESE - JOHN 1 – POWER TO BECOME SONS AND DAUGHTERS OF GOD

  ³o ¨Æ ¥H «á ¡B ­C ¿q ´ç ¹L ¥[ §Q §Q ®ü ¡B ´N ¬O ´£ ¤ñ ­ù ¨È ®ü ¡C

  ¦³ ³\ ¦h ¤H ¡B ¦] ¬° ¬Ý ¨£ ¥L ¦b ¯f ¤H ¨­ ¤W ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N ¸ò ÀH ¥L ¡C

  ­C ¿q ¤W ¤F ¤s ¡B ©M ªù ®{ ¤@ ¦P §¤ ¦b ¨º ¸Ì ¡C

  ¥L ­Ì ³ð ¹¡ ¤F ¡B ­C ¿q ¹ï ªù ®{ »¡ ¡B §â ³Ñ ¤U ªº ¹s ¸H ¡B ¦¬ ¬B °_ ¨Ó ¡B §K ±o ¦³ ðþ ÁÏ ªº ¡C

  ²³ ¤H ¬Ý ¨£ ­C ¿q ©Ò ¦æ ªº ¯« ÂÝ ¡B ´N »¡ ¡B ³o ¯u ¬O ¨º ­n ¨ì ¥@ ¶¡ ¨Ó ªº ¥ý ª¾ ¡C

 • IN VIETNAMESE - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  Ban ñaàu coù Ngoâi Lôøi, Ngoâi Lôøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi, vaø Ngoâi Lôøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi.

  Ban ñaàu Ngaøi ôû cuøng Ñöùc Chuùa Trôøi

  Nhöng heã ai ñaõ nhaän Ngaøi, thì Ngaøi ban cho quyeàn pheùp trôû neân con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, laø ban cho nhöõng keû tin danh Ngaøi,

  Ngoâi Lôøi ñaõ trôû neân xaùc thòt, ôû giöõa chuùng ta, ñaày ôn vaø leõ thaät; chuùng ta ñaõ ngaém xem söï vinh hieån cuûa Ngaøi, thaät nhö vinh hieån cuûa Con moät ñeán töø nôi Cha..

 • IN THAI - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐÇҷзçà»ç¹ÍÂÙèáÅéÇ áÅоÃÐÇҷзçÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ áÅоÃÐÇҷзçà»ç¹¾ÃÐà¨éÒ

  ã¹àÃÔèÁáá¹Ñé¹¾ÃÐͧ¤ì¹Ñ鹷çÍÂÙè¡Ñº¾ÃÐà¨éÒ

  áµèÊèǹºÃôҼÙé·Õèµé͹ÃѺ¾ÃÐͧ¤ì ¾ÃÐͧ¤ì·Ã§»ÃзҹÍÓ¹Ò¨ãËéà»ç¹ºØµÃ¢Í§¾ÃÐà¨éÒ ¤×ͤ¹·Ñé§ËÅÒ·Õèàª×èÍã¹¾ÃйÒÁ¢Í§¾ÃÐͧ¤ì

  ¾ÃÐÇÒ·Ðä´é·Ã§ÊÀÒ¾¢Í§à¹×éÍ˹ѧ áÅзçÍÂÙè·èÒÁ¡ÅÒ§àÃÒ (áÅÐàÃÒ·Ñé§ËÅÒÂä´éàËç¹Ê§èÒÃÒÈբͧ¾ÃÐͧ¤ì ¤×ÍʧèÒÃÒÈÕÍѹÊÁ¡Ñº¾ÃкصÃͧ¤ìà´ÕÂÇ·ÕèºÑ§à¡Ô´¨Ò¡¾ÃкԴÒ) ºÃÔºÙóì´éǾÃФسáÅФÇÒÁ¨ÃÔ§

 • IN RUSSIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  ÷ ÎÁÞÁÌÅ ÂÙÌÏ óÌÏ×Ï, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ Õ âÏÇÁ, É óÌÏ×Ï ÂÙÌÏ âÏÇ.

  ïÎÏ ÂÙÌÏ × ÎÁÞÁÌÅ Õ âÏÇÁ.

  á ÔÅÍ, ËÏÔÏÒÙÅ ÐÒÉÎÑÌÉ åÇÏ, ×ÅÒÕÀÝÉÍ ×Ï ÉÍÑ åÇÏ, ÄÁÌ ×ÌÁÓÔØ ÂÙÔØ ÞÁÄÁÍÉ âÏÖÉÉÍÉ,

  é óÌÏ×Ï ÓÔÁÌÏ ÐÌÏÔÉÀ, É ÏÂÉÔÁÌÏ Ó ÎÁÍÉ, ÐÏÌÎÏÅ ÂÌÁÇÏÄÁÔÉ É ÉÓÔÉÎÙ; É ÍÙ ×ÉÄÅÌÉ ÓÌÁ×Õ åÇÏ, ÓÌÁ×Õ, ËÁË åÄÉÎÏÒÏÄÎÏÇÏ ÏÔ ïÔÃÁ.

 • IN FRENCH - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

  Elle était au commencement avec Dieu.

  Elle est venue chez les siens, et les siens ne l`ont point reçue.

  Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.

 • IN ITALIAN - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.

  Egli era in principio presso Dio:

  A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome,

  E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.

 • IN SPANISH - JOHN 1 – POWER TO BECOME DAUGHTER OF GOD

  En el principio era la Palabra, y aquel que es la Palabra era con el Dios, y la Palabra era Dios.

  Este era en el principio con el Dios.

  Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su Nombre;

  Y aquella Palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros; (y vimos su gloria,) gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

 • Red Ribbon
 • 欢迎您, 雪梅, 您可以在论坛 FORUM中发表相关文章或者您从其他地方搜集到的相关资料, 发表在FORUM的某个栏目(Categories) 下即可。
This reply was deleted.